του Γιώργου Οικονομίδη

Καθαιρέθηκε από το αξίωμα του ο κ. Ειρηναίος, πρώην πατριάρχης Ιεροσολύμων.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Αρχιερατικού Δικαστηρίου για την καθαίρεση του κ. Ειρηναίου έχει ως εξής:

 

“Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανακοινώνει μετά λύπης του ότι το 12μελές Αρχιερατικό Δικαστήριο, το συσταθέν υπό της Ιεράς Συνόδου, καταδίκασε ερήμην, εφόσον εκλήθη τρεις και αρνήθηκε να προσέλθει, τον Πατριάρχη πρώην Ιεροσολύμων σε καθαίρεση από το πατριαρχικό και αρχιερατικό αξίωμα και υποβιβάζει αυτόν στην τάξη των μοναχών. Η απόφαση αυτή ήταν επιβεβλημένη κανονική ενέργεια, για την αντιμετώπιση των αντικανονικών και αντιεκκλησιαστικών ενεργειών του πρώην Πατριάρχου και μετά την Σύνοδο των προκαθημένων, ως είναι αυτή της θείας λειτουργίας υπό την ιδιότητα αυτού δήθεν ως εν ενεργεία Πατριάρχου, και αυτή της απολύσεως συνοδικών, ενέργεια η οποία οδήγησε την Εκκλησία εις τις αυλές του σχίσματος. Δια την αποσόβισιν παγιώσεως του σχίσματος και την διαφύλαξη της ενότητας του Σώματος της Εκκλησίας και της Αγιοταφικής Αδελφότητας ήτο απαραίτητος η επώδυνος αυτή πράξις. Ευχόμεθα εις τον καθαιρεθέντα φώτιση προς μετάνοια. Καλούμε τα μέλη της Αγιοταφικής ημών Αδελφότητας, τους ευλαβείς ημών ιερείς και το ορθόδοξο ημών ποίμνιον να κωφεύσουν εις τας παραπλανητικάς πληροφορίας, αι οποίαι οδηγούν εκτός Εκκλησίας και καθιστούν άξιους τιμωρίας και να ακολουθήσουν τις αποφάσεις της Συνόδου των προκαθημένων εις Κωνσταντινούπολιν και της Συνόδου του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων”

Μετά την καθαίρεση του, ο μοναχός πλέον κατά την τάξη Ειρηναίος, θα πρέπει να σοβαρευτεί με τις αλήθειες του Θεού. Τι τον εμποδίζει τώρα να ομολογήσει την απάτη για την πλαστότητα του “αγίου” φωτός; Δεν έχει πλέον τα οφέλη που είχε, ας το καταλάβει.

Κατά την ενθρόνιση του (!!!), ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, του έπλεξε το εγκώμιο σε τέτοιο βαθμό, που και ο Απόστολος των εθνών Παύλος θα… “ζήλευε”. Τι προέκυψε λοιπόν και ο “Δήμαρχος” έγινε “Κλητήρας”;

Παρακάτω σας δίνουμε το κείμενο της προσφώνησης στην ενθρόνιση του κ. Ειρηναίου από τον κ. Χριστόδουλο, όπως υπάρχει στην ιστοσελίδα της εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ τα σημεία με έντονο χαρακτήρα είναι δικά μας για να τονίσουμε το οξύμωρο σχήμα που υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
Ἐπί τῇ Ἐνθρονίσει
εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον
τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

Μακαριώτατε καί Θειότατε Πατριάρχα, τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί Πάσης Παλαιστίνης, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Ε Ι Ρ Η Ν Α Ι Ε,

Εὐφραίνεται καί ἀγάλλεται ἡ Ἁγία Πόλις Ἱερουσαλήμ, εἰς τήν ὁποίαν ἐβημάτισαν οἱ ὡραῖοι πόδες τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ εὐαγγελιζόμενοι τήν εἰρήνην, τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν, ἐπί τῇ ἐκλογῇ καί ἀναρρήσει εἰς τόν Παλαίφατον καί Γεραρόν Θρόνον τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς Ἁγίας Σιών, τῆς πεπνυμένης καί τηλεκλυτῆς πολυφιλήτου Ὑμετέρας Μακαριότητος.

Εὐφραίνεται καί ἀγάλλεται ἡ Σιωνίτις Ἐκκλησία, εἰς τόν χῶρον τῆς ὁποίας προσηνέχθη ἡ ἅπαξ γενομένη θυσία τοῦ Γολγοθᾶ, καθ’ ἥν ἐξεχύθη τό Τίμιον καί Πανάγιον καί Ζωήρρυτον Αἷμα τοῦ δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν Σωτηρίαν μορφήν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσλαβόντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, διότι ἀρχιθύτης Αὐτῆς ἀνεδείχθητε Ὑμεῖς, ὁ εὐσεβής καί φιλόθεος ἱερουργός τοῦ ὑπερφυεστάτου καί σωτηρίου μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας τοῦ ἐν τῷ ὑπερώῳ τῆς Ἁγίας Πόλεως ταύτης παραδοθέντος κατά τήν διάρκειαν τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου.

Εὐφραίνεται καί ἀγάλλεται ἡ φρυκτωρός τοῦ ἀνεσπέρου φωτός τό ὁποῖον θαυματουργικῶς καί ἀφράστως ἀνάπτει εἰς τόν Θεοδόχον Τάφον καί πιφαύσκεται εἰς τούς καθημένους ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου, διότι ἐτέθητε ἐπί τήν λυχνίαν διά νά λάμψῃ τό φάος τῶν ἔργων τῆς Πατριαρχίας Ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσι τά καλά Ὑμῶν ἔργα καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ἡμῶν Τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Εὐφραίνεται καί ἀγάλλεται καί ἡ καθ’ Ἑλλάδα Παύλειος Ἀποστολική Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία ἐκ τῶν μητρικῶν κόλπων τῆς ὁποίας προέρχεσθε, διότι εἰς τό πρόσωπον Ὑμῶν διακρίνει τόν πολυφίλητον συγκυρηναῖον Αὐτῆς εἰς τόν ἀνάντην δρόμον τῆς διακονίας, ὡς καί τῆς προσφορᾶς πρός τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, τόν ἐναγωνίως ἀναζητοῦντα τήν σταθεράν ἐκείνην βάσιν, ἐπί τῆς ὁποίας θά δυνηθῇ ἵνα θεμελιώσῃ μετ’ ἀσφαλείας τήν ζωήν αὐτοῦ, ὡς καί εἰς τόν δρόμον τῶν ποικίλων δοκιμασιῶν, τάς ὁποίας κατά τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀπεργάζονται “οἱ μισοῦντες Σιών”.

 Μακαριώτατε !
Οἱ ἐκπροσωποῦντες τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα ἐκλέκτορες, ἐπέλεξαν εἰς τό πρόσωπον Ὑμῶν ἕνα καταξιωμένον Ἱεράρχην, ὅστις διακρίνεται διά τήν εὐρυμάθειαν, τήν σωφροσύνην καί τήν καλωσύνην Αὐτοῦ. Μέ τήν ἀποτεθησαυρισμένην ἐμπειρίαν, τήν πηγάζουσαν ἐκ τῆς τεσσαρακονταετοῦς Θεοφιλοῦς διακονίας Ὑμῶν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, εἶναι βέβαιον ὅτι θά ἀντιμετωπίσητε ἐπιτυχῶς θείᾳ χάριτι, τά πολλαπλά καί ποικίλα θέματα, τά σχετιζόμενα μέ τό καθεστώς τῶν Ἁγίων Τόπων, ἐπί τῇ βάσει τῶν Διεθνῶν Συνθηκῶν.

Τυγχάνετε βαθύς γνώστης τῶν προβλημάτων, τῶν ἀπασχολούντων τό παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, καί δίδετε εἰς πάντας ἡμᾶς τήν καλήν ἐλπίδα ὅτι θά ἀναδειχθῆτε εἰς οἰακοστρόφον ἱκανόν, ἵνα ὁδηγήσητε τό κλονιζόμενον, τά τελευταῖα ἔτη, πλοῖον τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, εἰς εὔδιον καί ἀσφαλῆ λιμένα.

Ἐκλήθητε, Μακαριώτατε, ἵνα διαβῆτε μίαν δύσβατον ὁδόν, διότι τά προβλήματα ἅτινα θά ἀντιμετωπίσητε, εἶναι πολλά καί δυσεπίλυτα. Δέν εἶναι μόνον τά ἐσωτερικά ἀλλά καί αὐτά γενικωτέρας φύσεως προβλήματα, τά ὁποῖα συγκλονίζουν τήν ἡφαιστιώδη καί φλεγομένην περιοχήν τῆς δικαιοδοσίας Ὑμῶν. Εἶναι ἕνας νέος Γολγοθᾶς, μία ὁδός μαρτυρίου, εἰς τήν ὁποίαν καλεῖσθε ἵνα πορευθῆτε μετά πίστεως ἀπερικλονήτου, ὑπομονῆς καί ἀκαταβλήτου ἀποφασιστικότητος, καί ἵνα διατηρήσητε ἄσβεστον τόν πνευματικόν τοῦτον φανόν, διά τοῦ ὁποίου μεταλαμπαδεύεται ἡ ἀλήθεια καί τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, εἰς ἅπασαν τήν οἰκουμένην, ἥτις ταλανίζεται ὑπό τῆς ἀλόγου βίας καί τῆς τυφλῆς τρομοκρατίας, αἱ ὁποῖαι, ὁποθενδήποτε καί ἄν προέρχωνται, προκαλοῦσι εἰς τάς ψυχάς ἁπάντων ἡμῶν, τόν ἀποτροπιασμόν καί τήν φρίκην, δι’ ὅ καί τοιαῦται ἐνέργειαι, δέον ὅπως καταδικασθῶσι ἀπεριφράστως ὑπό πάντων. Ἰδιαιτέρως ὅμως αἱ Ἐκκλησίαι ἡμῶν, αἱ ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τῆς κατά Θεόν δικαιοσύνης συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως εὐχόμεναι, ἐπιβάλλεται οὐ μόνον τήν τρομοκρατίαν νά ἀποδοκιμάσουν, ἀλλά καί νά διασκεφθοῦν πρός ἀναζήτησιν εἰρηνικῶν τρόπων ἀποτροπῆς τῆς βίας ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν πνευματικῶν αὐτῶν ἁρμοδιοτήτων. Πρέπει ἡ Χριστιανοσύνη ὡς καί πᾶσα ἄλλη φιλάνθρωπος θρησκεία νά ἀποτελέσουν ἀποφασιστικόν ἀνάχωμα εἰς τήν βαρβαρότητα τῆς τρομοκρατίας καί τῆς ἀδικίας καί στήριξιν τῶν ἀρχῶν τοῦ σεβασμοῦ εἰς τόν ἄνθρωπον, ὡς εἰκόνα ἔμψυχον τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προτίθεται νά ἀναλάβει τήν σχετικήν πρωτοβουλίαν.

Ἱστάμενοι μάλιστα σήμερον, ἐνώπιον τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, ἱκετηρίους ἀναπέμπομεν εὐχάς, ὅπως ὁ Ἄρχων τῆς Εἰρήνης ἐπιδαψιλεύσῃ τήν ” πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν ” εἰρήνην εἰς ἅπαντα τόν τεταραγμένον κόσμον, ἀναπαύσῃ δέ τάς ψυχάς τῶν θυμάτων τῆς προσφάτου, ἐν Ἀμερικῇ τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως.

Ἄξιον λόγου, ἐπίσης, τυγχάνει τό γεγονός, ὅτι οἱ ἐπισκεπτόμενοι τούς Ἁγίους Τόπους προσκυνηταί, μετ’ ἰδιαιτέρας εὐλαβείας καί συγκινήσεως, διαπιστώνουν ὅτι καί εἰς τάς ἀκραίας περιοχάς τῶν Θεοβαδίστων τόπων, εἰς τάς ὁποίας ἐγκαταβιοῦν Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί ὑπάρχουν Ἱερά Προσκυνήματα, κυματίζουν δύο σημαῖαι, αὕτη τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἡ Κυανόλευκος Ἑλληνική καί τοῦτο ἀποτελεῖ μίαν κατάκτησιν διά τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί διά τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία πρέπει νά διαφυλαχθῇ. Ἀναντιρρήτως, ὅμως, τό Πατριαρχεῖον διακονεῖ μετά τῆς αὐτῆς ἀδιακρίτου ἀγάπης πάντα τά πιστά μέλη τοῦ πληρώματος αὐτοῦ οἱασδήποτε ἐθνικῆς ταυτότητος, μάλιστα δέ τούς Ἄραβας Ὀρθοδόξους ἀδελφούς ἡμῶν, τούς ἀποτελοῦντας τό φίλτατον τμῆμα αὐτοῦ πρός ὅ φιλοστόργως πάντοτε, νῦν δέ ἔτι μᾶλλον ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἐκδηλοῖ τήν ἰδιαιτέραν Αὐτῆς ἀγάπην καί στοργήν.

Εἰς τό ἔργον τοῦτο, διαβεβαιοῦμεν, ὅτι ἀμέριστος καί διαρκής, ἀεί ἀκμάζουσα, θά ἐξακολουθήσῃ ἡ συμπαράστασις τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τήν συμπαράστασιν ταύτην θεωροῦμεν ὡς ἐξόχως σημαντικήν καί ἀναγκαίαν τόσον διότι ἀφορᾶ εἰς ὅ,τι ἱερώτερον καί ἁγιώτερον διαθέτει σύμπας ὁ Χριστιανικός κόσμος ὅσον καί διότι θά συντελέσῃ τά μέγιστα εἰς τήν διατήρησιν τῆς Ἑλληνικότητος τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Διά τοῦτο καί πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην θά προσπαθήσωμεν, ἐν συνεργασίᾳ μεθ’ Ὑμῶν, νά συστηματοποιήσωμεν τόν τρόπον τῆς συμπαραστάσεως ταύτης οὐ μόνον διά τῆς οἰκονομικῆς συνδρομῆς ἀλλά καί διά τῆς δημιουργίας τῶν καταλλήλων προϋποθέσεων καί κινήτρων οὕτως ὥστε νά ἐπιτευχθῇ τόσον ἡ ἐπάνδρωσις τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Πανιέρων Προσκυνημάτων διά ἱκανῶν καί πεπαιδευμένων Κληρικῶν καί Μοναχῶν, ὡς τοῦτο ἐγένετο ἔκπαλαι ἐκ τῆς Μητρός Ἑλληνίδος Πατρίδος, ὅσον ἡ εὐρυτέρα στελέχωσις τούτου διά νέων καί ἐξειδικευμένων ἐπιστημόνων οἱ ὁποῖοι θά συμβάλουν εἰς τήν ἀναβάθμισιν καί προβολήν τούτου.

Μακαριώτατε καί φίλτατε ἀδελφέ,
Περαίνοντες τόν λόγον ἡμῶν καί διαβεβαιοῦντες Ὑμᾶς ἅπαξ ἔτι διά τά αἰσθήματα ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς ἐξιδιασμένης, παρακαλοῦμεν ὅπως δεχθῆτε τήν ποιμαντορικήν ταύτην ράβδον, τήν ὁποίαν μετά φιλαδελφείας προσφέρομεν ἀναφωνοῦντες ἐκ μέσης ἀγαλλομένης καρδίας : Ζῆθι, Μακαριώτατε διάδοχε τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου καί Πρώτου Ἱεράρχου, καί ἔστω ἡ Πατριαρχεία Σου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν μακρά καί γαληνιῶσα ἄληστον τοῖς ἐπιγιγνομένοις μνήμην καταλιμπάνουσα.

” ἐστ’ ἄν ὕδωρ τε ῥέῃ καί δένδρα μακρά τεθήλῃ “.

************

Με θλίβει ιδιαίτερα το θρησκευτικό κατεστημένο των παπάδων, διότι ακόμα επιμένουν στην ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ περί διαδοχής των Αποστόλων.

Ο Χριστόδουλος απεκάλεσε τον Ειρηναίο διάδοχε τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου, και τώρα καθαίρεσαν τον… διάδοχο του Ιακώβου!!! ΑΡΑΓΕ, ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΙΑΚΩΒΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙ; Ο Απόστολος Παύλος λέει για τον εαυτό του ότι ήταν Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ενώ ο Ειρηναίος… ο διάδοχος τους. Μη πλανάσθαι, ο Θεός δεν εμπαίζεται.

Η δεσποτική μαγκούρα του Μεσαίωνα και η Βυζαντινή χλιδή των Μητροπολιτικών ανακτόρων, δεν έχει καμιά σχέση με τον Χριστό της Βίβλου παρά μόνο με τον “χριστό”, ή χρυσό αν προτιμάτε, των παπάδων. Συνήθισαν ως κηφήνες στα παλάτια τους.

Διαβάζοντας το παραπάνω κείμενο του Χριστόδουλου, παρατήρησα τις γραμματοσειρές στην ιστοσελίδα τους να ειναι στο Palatino Linotype και το “πονηρό” μυαλό μου αμέσως μου θύμισε και εδώ… ΠΑΛΑΤΙ!!! Λέτε;;;

Αγαπητέ αναγνώστη, βγάλε τώρα τα συμπεράσματα σου.

==============

Γιώργος Οικονομίδης
“Σπορέας”

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.