Ο Λόγος του Θεού είναι επιτακτική ανάγκη να κηρύττεται με κάθε τρόπο και κόστος σπάζοντας κάθε αλυσίδα.

 Αυτό κάνει και ο “Σπορέας”, όπου και δηλώνει ΑΔΟΓΜΑΤΙΣΤΟΣ. Κάτι τέτοιο φυσικά “ξενίζει” αρκετούς θρησκευόμενους, οι οποίοι μη γνωρίζοντας τίποτε άλλο πέρα απο την δογματική τους τοποθέτηση, ρωτούν επίμονα – και κάποιες φορές με “δικτατορική πειθώ” – να μάθουν άν ο κηρύττων ανήκει στο δόγμα τους ή κάπου αλλού. Εύλογο είναι ότι δέν πρέπει να τό πούμε, αλλά όταν δέν ανήκει κάποιος στό δόγμα του ενός τότε αυτομάτως υπάγεται στην κατηγορία του… αιρετικού.

Ο συνεργάτης του “Σπορέα”, Γιάννης Μπαλτατζής, αρθρογράφος χριστιανικών μηνυμάτων, στέλνοντας τα άρθρα του ηλεκτρονικά σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατά καιρούς δέχεται και ο ίδιος το κλασσικό ερώτημα…  πού ανήκεις“; Η απάντηση που με χαρά δίδει, και στάλθηκε σε κάθε παραλήπτη των μηνυμάτων του, στα Ελληνικά [ακολουθεί], Αγγλικά [ENGLISH] και Γαλλικά [FRANCAIS] είναι μια αποστομωτική απάντηση που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουν οι δογματισμένοι – μέχρι φανατισμού ίσως – χριστιανοί, και διαβάζοντας το καθ’ όλα άξιο λόγου “απολογητικό του υπόμνημα”, να μπορέσουν να καταλάβουν ότι, η όποια δογματική τοποθέτηση είναι ξένη ως προς το Ευαγγέλιο, και κατά συνέπεια μή αναγνωρίσιμη απο τον Κύριο μας Ιησού Χριστό.

 Γιώργος Οικονομίδης

 

[Ακολουθεί η τοποθέτηση του Γιάννη Μπαλτατζή]

ΔΟΓΜΑΤΑ

 του Γιάννη Μπαλτατζή
 
 
Ευχαριστώ τον Κύριον και Σωτήρα μου Ιησούν Χριστόν που μου έκανε την τιμήν να μου αναθέσει αυτή τη διακονία μέσω του διαδικτύου. Ευχαριστώ, επίσης, όλους εκείνους οι οποίοι μου έκαναν την τιμήν να διαβάζουν τα μηνύματα μου με προσοχή και να τα σχολιάζουν. Τα σχόλιά τους είτε θετικά είτε αρνητικά αποτελούν γιά μένα πολύτιμον οικοδομητικόν διάλογον. Ειλικρινά, τους ευχαριστώ πολύ διότι αγαπώ τον διάλογον! Ο Θεός μας πρώτα απ’ όλα αγαπά τους διαλόγους. Το ακόλουθο εδάφιο της Αγίας Γραφής το αποδεικνύει: «Τότε οι φοβούμενοι τον Κύριον ελάλουν προς αλλήλους· και ο Κύριος προσείχε και ήκουε και εγράφη βιβλίον ενθυμήσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων τον Κύριον και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού·» (Μαλ.3:16).
 
Χαίρεται ο Κύριος να προσέχει και να ακούει τις συζητήσεις εκείνων που Τον αγαπούν. Επί πλέον, «Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία.» (2 Κορ. 3:17). Ο Κύριος Ιησούς δεν εδίδασκε με μονολόγους αλλά συχνότατα με διαλόγους… Σήμερα, έχει χαθεί ο διάλογος μεταξύ των πιστών και των πνευματικών ηγετών τους, οι εκκλησίες έχουν γίνει «μονόδρομος» και ορισμένοι πνευματικοί τους ηγέτες δεν υπακούουν στην εντολήν του Θεού σχετικά με την ενεργό συμμετοχή των πιστών στα πλαίσια ορισμένων τακτικών συναθροίσεων της εκκλησίας (1Κορ.14:26-40· Εφε.5:19 και Κολ.3:16).
 
Ναί, αυτή η εντολή αγνοείται! Γιατί; Μήπως διότι οι ηγέτες φοβούνται, δικαιολογημένα ή μη, την αταξία, δεδομένου ότι ορισμένα άτομα δεν ξεύρουν να συζητούν ή γιατί φοβούνται ότι ορισμένοι χριστιανοί της συνάξεως έχοντες βαθυτέρα γνώση της Βίβλου είναι σε θέση να διακρίνουν εσφαλμένες διδασκαλίες, παρεκκλίσεις ή υπερβολές; Ορισμένοι ηγέτες δεν αγαπούν ανθρώπους με πνευματική επίγνωση και διάκριση. Δικαιολογούν τη στάση τους με τα Κυριακά σχολεία και με τις κατ’ οίκον συναθροίσεις ή ως εάν εκείνοι που το προτείνουν, σύμφωνα με τον λόγον του Θεού, απαιτούσαν όπως οι επίσημες ώρες της λατρείας αντικατασταθούν από «Βιβλικές συζητήσεις»!!! Ναί, ως εάν μέσα στα Κυριακά σχολεία όπου γίνεται η κατήχηση των χριστιανών έχουν τη δυνατότητα οι ώριμοι χριστιανοί να εφαρμόσουν τις οδηγίες/εντολές του λόγου του Θεού:
 
«Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί; Όταν συνέρχησθε, έκαστος υμών ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψιν έχει, ερμηνείαν έχει· πάντα ας γίνωνται προς οικοδομήν. Εάν τις λαλή γλώσσαν αγνώριστον, ας κάμωσι τούτο ανά δύο ή το περισσότερον ανά τρεις και εκ διαδοχής, και εις ας διερμηνεύη· αλλ’ εάν δεν ήναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη εκκλησία, ας λαλή δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν. Προφήται δε ας λαλώσι δύο ή τρεις, και οι άλλοι ας διακρίνωσιν· εάν δε έλθη αποκάλυψις εις άλλον καθήμενον, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δύνασθε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύητε πάντες, διά να μανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορώνται· και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας· διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλ’ ειρήνης. Καθώς εν πάσαις ταις εκκλησίαις των αγίων.» (1Κορ.14:26-33)
 
«λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία υμών εις τον Κύριον» (Εφε.5:19)

«…διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς» (Κολ.3:16). Ακόμα και στις κατ’ οίκον συναθροίσεις η ελευθερία αυτή του Πνεύματος δεν υπάρχει παρά εν μέρει. Οι ανωτέρω εντολές του Θεού δεν μπορούν να εφαρμοσθούν χωρίς την ενεργό συμμετοχή και συμβολή των πιστών.

 

Και τώρα επί του θέματος:

1. Θα ήθελα να πληροφορήσω τους αναγνώστες μου ότι δεν είμαι θεολόγος αλλά γεωπόνος, ειδικευμένος σε θέματα γεωργικής αναπτύξεως και οικονομικού προγραμματισμού, τέως διευθυντής του Ελληνικού Υπουργείου Γεωργίας. Υπηρέτησα, επίσης, την Πατρίδα μου στις Βρυξέλλες, ως γεωργικός σύμβουλος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, από το 1976 μέχρι το 1981, γιά την ένταξή της στις «Ευρωπαϊκές Κοινότητες» και εν συνεχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.Δεν έπαυσα από την ημέρα που η χάρη του Θεού με έβγαλε από το σκοτάδι της αθεΐας, τον Νοέμβριον του 1952, να μελετώ καθημερινά και συστηματικά ‘του Θεού τον λόγον’ και πάνω απ’ όλα να φροντίζω να τον εφαρμόζω στη ζωή μου χωρίς συμβιβασμούς και προσωποληψίες.

3.Η αγάπη μου γιά τον λόγον του Θεού, και όχι γιά κάποιο ‘δόγμα’, με έκανε να εγγράψω σε μαγνητοταινίες, από το 1962-1965, ολόκληρη την Αγία Γραφή της Βιβλικής Εταιρίας στη μετάφραση του Αρχιμανδρίτου Νεοφύτου Βάμβα. Προβλήματα οικογενειακά, επαγγελματικά και τεχνικά δεν μου επέτρεψαν να μετατρέψω την εν λόγω εγγραφή σε κασσέτες παρά μόνον μετά από 40 χρόνια! Αυτήν την εγγραφή σε κασσέττες ευδόκησε ο Θεός να βάλη στην καρδιά ενός νέου πιστού, του Άγγελου Μαργαρίτη, να την μετατρέψει σε δύο CD και σε ένα DVD. Τους κυκλοφορούμε δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο. Με το ίδιο πνεύμα, επιθυμών να διευκολύνω όλους εκείνους που εργάζονται γιά το Ευαγγέλιον και γιά εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν βαθύτερες Βιβλικές γνώσεις, αντέγραψα, το 1992, σε μαγνητικούς δίσκους (floppy disks), εν συνεχεία σε CD ROM και τέλος σε συνεργασία πάντοτε με την Online Bible και με την τεχνική βοήθεια ενός άλλου νέου πιστού, του Αθανάσιου Καραμπάση, να τη δημοσιεύσω στο Internet σε τρείς εκδόσεις: Πολυτονική (MGreek), μονοτονική (MGreekM) και άνευ τόνων (MGreekU). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τις κατεβάσει στον ηλεκτρονικόν του υπολογιστή από την www.OnlineBible.org ή την www.OnlineBible.com. Προσφάτως, η φωνή μου έχει προστεθεί σε κάθε εδάφιο της Μονοτονικής Ελληνικής εκδόσεως (αποτελουμένης από 2 DVD υπό μορφήν ‘slide show’, με φόντο από ωραίες εικόνες) από τον ίδιον νέον χριστιανόν που παρήγαγε τα CD και το DVD. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευθούν δωρεάν από τον Άγγελον Μαργαρίτην και την ηλεκτρονική του διεύθυνση: anhelm@gmail.com.

4.Όσον αφορά τα πνευματικά μηνύματά μου στην Ελληνική, Γαλλική και Αγγλική είναι προϊόν του κόπου μου αλλά βασικά του φωτός και της δυνάμεως που η χάρη του Θεού μου έδωσε. Και λέγω η ‘χάρη του Θεού’, πρώτον, διότι και αν εκοπίασα δεν εκοπίασα εγώ αλλά «αλλ’ η χάρις του Θεού η μετ’ εμού» (1Κορ.15:10) και δεύτερον διότι, όπως είναι γραμμένο, «Ουχί διότι είμεθα ικανοί αφ’ εαυτών να νοήσωμέν τι ως εξ ημών αυτών, αλλ’ ικανότης ημών είναι εκ του Θεού» (2Κορ.3:5). Αυτός ο λόγος δεν ισχύει μόνον γιά την ικανότητα κατανοήσεως του λόγου του Θεού αλλά και γιά τη μετάδοσή του. Η δόξα, λοιπόν, ανήκει στον Θεόν.

5.Όσον αφορά το ‘δόγμα’ μου, έγραψα και συνεχίζω να γράφω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω σε ερωτήσεις των αναγνωστών μου. Θα το κάνω ευχαρίστως και θα τους δώσω πληροφορίες γιά την πνευματική μου ‘διαδρομή’ μέχρι το 76ον έτος της ζωής μου που τώρα διανύω. Θα ευχόμουν, όμως, οι αναγνώστες μου να μου απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις που και εγώ θα ήθελα να τους κάνω, όχι από περιέργεια ούτε από υπεκφυγή αλλά γιά να ιδούμε μαζί την αλήθεια. Και τώρα θα αναφερθώ σε όσα έγραψα και πιστεύω γενικώς επί του θέματος των «δογμάτων»:

 • Διαβάσατε ποτέ εκείνο που γράφει ο απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους; «Διότι εφανερώθη εις εμέ παρά των εκ της οικογενείας της Χλόης, περί υμών, αδελφοί μου, ότι είναι έριδες μεταξύ σας· λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει· Εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κηφά, εγώ δε του Χριστού. Διεμερίσθη ο Χριστός; μήπως ο Παύλος εσταυρώθη διά σας; ή εις το όνομα του Παύλου εβαπτίσθητε;» (1Κορ.1:11-13). Παρακάτω ο Παύλος λέγει: «Διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ειμή Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον.» (1Κορ.2:2)
 • Ερωτώ: Τίνος δόγματος ήταν ο Χριστός; Ήταν Ορθόδοξος, Καθολικός ή Διαμαρτυρόμενος ή ποιό δόγμα δημιούργησε; Τί λέγει η Γραφή; «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» (Ιωάν.3:16). Ήταν και είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Σωτήρ πάντων ανθρώπων και δη των πιστών (1Τιμ.4:10). Ναι, «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.» (Πράξ.4:12)
 • Πότε και ποίοι δημιούργησαν τα σχίσματα; Γιατί δημιουργήθηκαν τα μεγάλα δόγματα Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Διαμαρτυρόμενοι;
 • Ορισμένοι από τους πολυαρίθμους αναγνώστες των πνευματικών μηνυμάτων μου, διαφόρων δογματικών αποχρώσεων, εδώ στο Βέλγιο, αλλά και από αλλού, μου έθεσαν την ερώτηση, δηλ., ποίο είναι το δόγμα μου. Ιδού η απάντηση που στερεοτύπως και κατά συνείδηση δίδω προς πάντας, προφορικώς και γραπτώς: «Είμαι Ορθόδοξος διότι είμαι εξ όλης καρδίας και πιστώς προσκεκολλημένος εις την Αγίαν Γραφήν, τον λόγον του Θεού. Είμαι Καθολικός διότι πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν που αγκαλιάζει όλους τους εις όλον τον κόσμον πιστούς και είμαι Διαμαρτυρόμενος διότι διαμαρτύρομαι κατά της αδιαφορίας και της αμαρτίας προς πάσαν κατεύθυνσιν.» Είμαι απλά ένας πιστός οπαδός του Χριστού και κανενός δόγματος. Είμαι ένας αμαρτωλός σωσμένος με τη χάρη του Θεού: «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.» (Εφεσίους 2:8-9). Είμαι, λοιπόν, απλώς ένας Χριστιανός! Αυτό το ‘παρατσούκλι’ έδωσαν οι ειδωλολάτρες εθνικοί στους οπαδούς/μαθητές του Χριστού γιατί όλο για τον Χριστόν μιλούσαν (Πράξ.11:26). Εκείνοι μεν περιφρονητικά, όλοι δε οι πραγματικά πιστοί έκαμαν δεκτόν αυτόν τον «τίτλον» με καμάρι γιατί ήταν οπαδοί του Χριστού! Στην εποχή μας, όταν κάποιος ερωτηθεί, η απάντηση που δίνει είναι: Είμαι «Ορθόδοξος», «Καθολικός», «Διαμαρτυρόμενος», «Ευαγγελικός», «Πεντηκοστιανός» κλπ. Αναστατώνεται η ψυχή μου όταν τους ακούω να κηρύττουν – και μάλιστα ωραία κηρύγματα – και να παρεμβάλλουν με καμάρι τη φράση, «εμείς οι Ορθόδοξοι», «εμείς οι Καθολικοί», «εμείς οι Διαμαρτυρόμενοι», «εμείς οι Ευαγγελικοί», «εμείς οι Πεντηκοστιανοί» κλπ. Αυτή η συμπεριφορά μου θυμίζει την αγελάδα που αφού έδωσε το γάλα της, έδωσε στο τέλος μιά κλωτσιά και το έχυσε!

Ποιό δόγμα σώζει; Κανένα! Μόνον ο Χριστός σώζει! Και σώζει μόνον εκείνους που έδωσαν την καρδιά τους σ’ Αυτόν, πίστεψαν στα λόγια Του και που Τον έκαναν Κύριον της ζωής τους.

Όποια και αν υπήρξε η πνευματική μου διαδρομή, αυτή είναι η θέση μου εδώ και πολλά χρόνια έναντι των διαφόρων δογμάτων που με τις ανθρώπινες «παραδόσεις» τους, τις ιδιογνωμοσύνες τους και το κατακτητικό τους πνεύμα, διά μέσου των αιώνων, έχουν:

 • ακυρώσει και αντικαταστήσει, ακριβώς όπως οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι της εποχής του Χριστού, τον εμπνευσμένον από το Άγιον Πνεύμα Λόγον του Θεού: «ακυρούντες τον λόγον του Θεού χάριν της παραδόσεώς σας, την οποίαν παρεδώκατε· και κάμνετε παρόμοια τοιαύτα πολλά» (Μάρκ.7:13), και
 • κατακοματιάσει «…την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε διά του ιδίου αυτού αίματος» (Πράξ.20:28)

Αποτελέσματα:

 • Δίνουν την ευκαιρία στους εχθρούς της να την λοιδορούν, και
 • Οι περιφρονούντες τον λόγον του Θεού ή και παρασυρόμενοι από τις «παραδόσεις» χάνουν την ευκαιρία να σωθούν!!!

Αυτός είναι ο λόγος που ο πιστός δεν πρέπει να απομακρύνεται από τις βασικές αλήθειες και να χάνει τον πνευματικόν προσανατολισμόν του· αλήθειες επί τη βάσει των οποίων επεστράφη και εσώθη. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι ο διάβολος διεξάγει πόλεμον εναντίον των χριστιανών γιά να τους αποθαρρύνει, απελπίσει και αποκόψει από τον Χριστόν, τον Σωτήρα τους. Η καλύτερη «μέθοδος» που ο πιστός άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει γιά να αντιμετωπίσει τον Σατανά και ο κάθε μη πιστεύων αμαρτωλός γιά να σωθεί είναι: Με το αίμα του Ιησού Χριστού, δηλ. με τη θυσία Του επί του σταυρού του Γολγοθά! Επιβεβαίωση αυτού του μεγάλου ιστορικού γεγονότος, δηλαδή της θυσίας Του επί του Γολγοθά, υπήρξε ένα άλλο ανεπανάληπτο ιστορικό γεγονός, το γεγονός της αναστάσεως του Ιησού. Επιτρέψτε μου να παραθέσω μερικά εδάφια κλειδιά:

 • «εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ’ αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας.» (1Ιωάν.1:7)·
 • «Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.» (1Ιωάν.1:9)·
 • «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν διά το αίμα του Αρνίου και διά τον λόγον της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου.» (Αποκ.12:11).

Τά εδάφια αυτά δεν ομιλούν περί δογμάτων! Όλα αυτά τα εδάφια μας λένε ότι εάν πιστεύσουμε με την καρδιά μας στον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας σ’ Αυτόν και ομολογήσουμε με το στόμα μας τον Κύριον Ιησούν θα σωθούμε. Αυτός είναι ο ‘sine qua non’ όρος της σωτηρίας μας. Εάν εσείς, αγαπητοί μου, έχετε κάποιο άλλο ή κάποια άλλα εδάφια που ομιλούν περί του αίματος του Χριστού και συνδέουν τη θυσία του Χριστού αποκλειστικά με την Ορθοδοξία ή με τον Καθολικισμόν ή με τον Προτεσταντισμόν ή, ή, ή θα σας ήμουν ευγνώμων να μου τα γνωρίσετε, διότι αγαπώ την αλήθεια πάνω από τη γνώμη μου και από όλα τα ανθρώπινα δόγματα ή κατεστημένα.

Είμαι αποφασισμένος ποτέ να μη εγκαταλίψω τα δροσερά εκρέοντα ύδατα (τον Λόγον του Θεού) διά τα μακρόθεν ερχόμενα (τις ανθρώπινες παραδόσεις που δεν συμφωνούν με τον Λόγον του Θεού) (Ιερ.18:14). «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν» (2Τιμ.3:16-17). Αυτός είναι και ο λόγος γιά τον οποίον ποτέ δεν συμβιβάστηκα με ορισμένα ‘κατεστημένα’ που δεν σέβονται την αλήθεια του Θεού. Εξ αιτίας αυτής της θέσεώς μου είδα ανθρώπους προσκολλημένους στις «παραδόσεις» τους να με απομακρύνουν φανερά ή καμουφλαρισμένα. Δεν έχει σημασία! Ένα πράγμα μ’ ενδιαφέρει: Τί λόγον θα δώσω όταν εμφανισθώ έμπροσθεν του βήματος του Χριστού (2Κορ.5:10).

 

Στην υπηρεσία Του,
 
Γιάννης Μπαλτατζής
baltatzis@skynet.be
 
 
Αγγλικά / English
 
Γαλλικά / Français
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.

2 σχόλια στο ““ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ””
 1. ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΔΟΓΜΑΤΑ”

  Κύριε Μπαλτατζή στο άρθρο σας με τίτλο “ΔΟΓΜΑΤΑ” καταφέρεστε εναντίον όλων ! Μάλιστα φτάνετε στο σημείο να ερωτάτε : “Τίνος δόγματος ήταν ο Χριστός; Ήταν Ορθόδοξος, Καθολικός ή Διαμαρτυρόμενος ή ποιό δόγμα δημιούργησε; “!!! Δηλαδή ο Ιησούς δεν ήταν Ορθόδοξος (=ο έχων την Ορθή Πίστη) αλλά Κακόδοξος ;;; Έλεος…

  Αν εσείς πιστεύετε ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε την Ορθή Πίστη αυτός δεν είναι λόγος να αρνείστε την Ορθοδοξία του Θεανθρώπου ! Θα περίμενε κανείς από κάποιον που κατηγορεί την Ορθοδοξία για εμμονή σε ανθρώπινες παραδόσεις να υποδείξει την πραγματική κατά την γνώμη του Ορθή Πίστη.

  Δείξτε μας την Εκκλησία αγαπητέ και σταματήστε να βάζετε στο ίδιο τσουβάλι τις Αιρέσεις και την Ορθοδοξία.

  Ο Απ. Παύλος όταν έγραφε τις επιστολές του απευθύνονταν σε συγκεκριμένες τοπικές Εκκλησίες και μνημόνευε μάλιστα και αρκετά ονόματα Χριστιανών-συγκεκριμένων προσώπων. Δεν μιλούσε ο Παύλος γενικόλογα για Εκκλησία του Χριστού αόρατη ! Η επί γης Εκκλησία ΔΕΝ είναι Αόρατη κύριε Μπαλτατζή. Ούτε οι Αιρέσεις είναι Αόρατες….

  “τας δε βεβήλους κενοφωνίας περιϊστασο· επί πλείον γαρ προκόψουσιν ασεβείας, και ο λόγος αυτών ως γάγγραινα νομήν έξει· ων εστιν Υμέναιος και Φιλητός, οίτινες περί την αλήθειαν ηστόχησαν, λέγοντες την ανάστασιν ήδη γεγονέναι, και ανατρέπουσι την τινων πίστιν” Β Τιμόθεο 2:16-18

  Ακούτε κύριε “Αδογμάτιστε” Μπαλτατζή την φρασεολογία του Παύλου ;;; Ποίους χαρακτηρίζει με αυτά τα αυστηρά λόγια ο Παύλος;;; Χαρακτηρίζει μήπως άτομα που αρνούνται την Εκκλησία ;Χαρακτηρίζει μήπως άτομα που αρνούνται την Γραφή; Χαρακτηρίζει μήπως άτομα που αρνούνται την Θεότητα του Ιησού; Χαρακτηρίζει μήπως άτομα που αρνούνται την αθανασία της ψυχής ; Χαρακτηρίζει μήπως άτομα που αρνούνται την ύπαρξη του Θεού ; Χαρακτηρίζει μήπως άτομα που αρνούνται την Κόλαση ή τον Παράδεισο; ΟΧΙ…..

  Ο Παύλος κατακεραυνώνει ονομαστικά αιρετικούς που απλώς πίστευαν ότι η ανάσταση είχε ήδη γίνει !!! Ευτυχώς δεν ζούσατε τότε να στηλιτεύσετε τον “Δογματισμό ” του !!!

  Ο Απ. Παύλος έκανε καλά ή όχι ;;;

  Και αν έκανε καλά ο Παύλος, γιατί δεν κάνει καλά να κατακεραυνώνει τις Αιρέσεις η Ορθόδοξη Εκκλησία;;; Στην διάρκεια της Χριστιανικής εποχής εμφανίστηκαν αιρέσεις μεγαλύτερες από τις διδασκαλίες των Υμέναιου και Φιλητού. Η διδασκαλία του Παπισμού περί Πρωτείου και Αλαθήτου του Πάπα και Καθαρτηρίου πυρός δεν είναι Αιρέσεις;;;; Όποιος τις καταγγέλει είναι δογματικός;;;

  Εσείς πιστεύετε ότι ο Χριστιανισμός είναι ένα συνοθύλευμα αντικρουόμενων, αλληλοαναιρούμενων διδασκαλίών; Είστε οπαδός του συγκριτισμού ή του Δογματικού μινιμαλισμού; Πιστεύετε ότι δύο άνθρωποι που αποδέχονται για παράδειγμα διαφορετική διδασκαλία για την αθανασία της Ψυχής, μπορούν να χαρακτηριστούν εξ ίσου Χριστιανοί; Μήπως πιστεύετε ότι δύο άνθρωποι που αποδέχονται ορισμένα ΒΑΣΙΚΑ σημεία – διδασκαλίες μπορούν να χαρακτηριστούν εξ ίσου Χριστιανοί; Και ποία είναι αυτά τα σημεία;;; Ο Υμέναιος και ο Φιλητός δεν συμφωνούσαν με τον Παύλο σε όλα εκτός του χρόνου της αναστάσεως των νεκρών;;; Αν διαφωνούσαν και σε άλλα πιο σπουδαία δεν θα τα ανέφερε ο Απόστολος;

  “το αυτό φρονείτε” Β Κορινθίους 13:11 Λέγει ο Παύλος ο οποίος δεν ήταν υπέρ του συγκριτισμού ή του Δογματικού μινιμαλισμού !

  Σας ερωτώ αγαπητέ , σας παρακαλώ αν θέλετε, ΔΕΙΞΤΕ μας την Εκκλησία ! Πού μπορούμε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να βρούμε τοπικές Εκκλησίες που πληρούν τις προυποθέσεις σας ;;; ΠΟΥ Εκκλησιάζεστε; Μήπως δεν Εκκλησιάζεστε ; Αφού θεωρείτε τους Ορθοδόξους , τους Παπικούς και τους Διαμαρτυρόμενους ως Δογματικούς φατριαστές ΠΟΥ πηγαίνετετην Κυριακή; Είναι μυστικό;

  Γράφετε ότι αγαπάτε τον διάλογο. Αυτό είναι καλό. Και οι Ορθόδοξοι τον αγαπούν.

  Θα μου επιτρέψετε να σας θέσω ορισμένα ακόμη ερωτήματα που μου δημιουργήθηκαν διαβάζοντας την αρθρογραφία σας.

  1) Από ΠΟΣΑ και ΠΟΙΑ βιβλία αποτελείται η Αγία Γραφή ; ΠΟΥ το ξέρουμε; Το γράφει η ίδια η Γραφή;
  2) ΠΟΥ λέει η Γραφή ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο ότι είναι γραμμένο σε αυτή; Αυτή η άποψη δεν είναι εξωγραφική ανθρώπινη διδασκαλία;
  3)Η Εκκλησία αποστάτησε ποτέ από την αλήθεια ή όχι; Μπορεί να αποστατήσει ;
  4) Αποδέχεστε την Ειδική Ιερωσύνη της Χριστιανικής Εκκλησίας ; Και αν όχι ΓΙΑΤΙ ;
  5) Ο Ιησους Χριστός ονομάζεται από την Γραφή Αιώνιος Αρχιερεύς- ” όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς, κατά την τάξιν Μελχισεδέκ αρχιερεύς γενόμενος εις τον αιώνα” Εβραίους 6:20- Τί σημαίνει “Αρχιερεύς” ;

  6) Η Γραφή λέγει ότι “έχομεν θυσιαστήριον εξ ου φαγείν ουκ έχουσιν εξουσίαν οι τη σκηνή λατρεύοντες” Εβραίους 13:10

  ΠΟΙΟ είναι αυτό το ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ; Εσείς μετέχετε αυτού ; ΤΡΩΤΕ από αυτό ;;;

  7) Παροιμίες 4:3 “«Διότι και εγώ εστάθην υιός του πατρός μου, αγαπητός και μονογενής () ενώπιον της μητρός μου·».

  ΠΟΙΟΣ ομιλεί στο εδάφιο και λέγει ότι είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ (Γιαχίδ στην Εβραϊκή) στη μητέρα του;

  Θα μπορούσα να ρωτήσω και άλλα. Αυτά είναι αρκετά για την ώρα.

 2. «Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί; Όταν συνέρχησθε, έκαστος υμών ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψιν έχει, ερμηνείαν έχει· πάντα ας γίνωνται προς οικοδομήν. Εάν τις λαλή γλώσσαν ΑΓΝΩΡΙΣΤΟΝ, ας κάμωσι τούτο ανά δύο ή το περισσότερον ανά τρεις και εκ διαδοχής, και εις ας διερμηνεύη· αλλ’ εάν δεν ήναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη εκκλησία, ας λαλή δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν. Προφήται δε ας λαλώσι δύο ή τρεις, και οι άλλοι ας διακρίνωσιν· εάν δε έλθη αποκάλυψις εις άλλον καθήμενον, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δύνασθε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύητε πάντες, διά να μανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορώνται· και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας· διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλ’ ειρήνης. Καθώς εν πάσαις ταις εκκλησίαις των αγίων.» (1Κορ.14:26-33)

  Αγαπητέ κύριε Μπαλτατζή ο Παύλος δεν μίλησε για “γλώσσαν ΑΓΝΩΡΙΣΤΟΝ”…Η λέξη “ΑΓΝΩΡΙΣΤΟΝ” δεν υπάρχει στο αρχαίο κείμενο του εδαφίου που παραθέσατε ! Μην προσθέτετε στην Αγία Γραφή. Ευχαριστώ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.