ΜΑΡΙΑΜ, η… Θέαινα

Αρχίζοντας, θέλω να επισημάνω το εξής:

Η Ορθοδοξία γενικά, θεωρεί αιρετικό κάθε έναν που ομολογεί ΜΟΝΟΝ τον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Κύριο του, και δεν δέχεται άλλους "σωτήρες" διότι, ο Βιβλικός, πιστός Χριστιανός γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι "σωτήρες". Θεωρούν λοιπόν αιρετικό, κάθε έναν που δεν επικαλείται αγίους και την Παρθένο Μαρία για σωτηρία, αλλά πλησιάζει τον Θεό ΜΟΝΟΝ μέσω του Ιησού Χριστού, διότι ο Ίδιος ο Κύριος το λέει: "Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού" (Ιωάννης: ιδ' 6)

Η Ορθοδοξία όμως, με τον τρόπο της, λέει ότι: "Αυτό είναι πλάνη και αίρεση, δεν σώζει μόνο ο Χριστός, αλλά και η Παναγία, και έχουμε και αγίους, αγγέλους," κ.λ.π.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Αυτό μόνο η απόδειξη από την Αγία Γραφή μπορεί να μας το βεβαιώσει.

Παρακάτω θα αντιπαραθέσω τα λόγια της Βίβλου για τον Σωτήρα Χριστό (από αριστερά), και τα λόγια της Ορθόδοξης Εκκλησίας που θεοποιούν την Παρθένο Μαρία (από δεξιά), παρμένα από το Μέγα Ωρολόγιον τους, όσα τουλάχιστον πρόλαβα βιαστικά να διαβάσω και να συγκρατήσω, και θα δούμε την αλήθεια κατάματα.

Είναι μόνο λίγα από τα τόσα, ως παράδειγμα της αντιβιλικής θέσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που υποβαθμίζουν την Αγία Γραφή και υπερασπίζονται την Εκκλησιαστική τους Παράδοση (όχι την Ιερά), για να μπορούν να δικαιολογήσουν την αντίχριστη αντίληψη τους.

Εδάφια από την Βίβλο για τον Ιησού Χριστό Ορθόδοξες δοξασίες στην "Παναγία" από το "ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ"
(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. (Ματθαίος: ια' 28)

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω· (Ιωάννης: ς' 37)

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) πού προσφύγω; πού δέ καί σωθήσομαι;… είς σέ μόνην ελπίζω, και θαρώ, και καυχώμαι, και προστρέχω

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) Ουδείς προστρέχων επί σοί, κατησχυμμένος απο σού εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε.

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξιν· ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν τη παρουσία αυτού· (Α' Κορινθίους: ιε' 23) (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) Διάσωσον, από κινδύνων τους δούλους Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν είς σέ καταφεύγομεν
(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) …διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον (Εβραίους: β' 14) (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) Αληθή Θεοτόκον, ομολογώ Δέσποινα, σέ τήν τού θανάτου το κράτος, εξαφανίσασαν.
(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός… (Α' Τιμόθεον: β' 5)

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) ο Χριστός: διά τούτο είναι μεσίτης διαθήκης καινής (Εβραίους: θ'15)

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) Και σέ μεσίτριαν έχω, πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) Σέ τήν μεσιτεύσασαν τήν σωτηρίαν τού γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτόκε Παρθένε.

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) όστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης· (Κολοσσαείς: α' 27)

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) Και εν τω ονόματι αυτού θέλουσιν ελπίσει τα έθνη (Ματθαίος: ιβ' 21)

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)… διότι ελπίζομεν εις τον ζώντα Θεόν (Α' Τιμόθεον: δ' 10)

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) Τήν πάσαν ελπίδα μου, είς σέ ανατίθημι, Μήτερ του Θεού

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)είς σέ μόνην ελπίζω,

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν. (Πράξεις: δ' 12)
(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)Θεοτόκε, σύ γάρ εί ή σωτηρία τού γένους των Χριστιανών

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) 'Εκαστος όπου σώζεται, εκεί δικαίως καί προστρέχει, και ποία άλλη τοιαύτη καταφυγή, ώς σύ Θεοτόκε, σκέπουσα τάς ψυχάς ημών;

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Τι με λέγεις αγαθόν; Ουδείς αγαθός ειμή εις, ο Θεός (Μάρκος: ι' 18) (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)τον νούν μου Δέσποινα, και αγαθή μόνη, ελευθέρωσον…
(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς… διά Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών (Τίτος: γ' 5-6) (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)Ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς
(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών· (Γαλάτας: γ' 13) (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)τήν λυτρωσαμένην, ημάς έκ τής κατάρας, τήν Δέσποιναν του κόσμου, ύμνοις τιμήσωμεν
(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) Θεέ, μη μακρυνθής απ' εμού· Θεέ μου, τάχυνον εις βοήθειάν μου. (Ψαλμοί: οα' 12) (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) Δέσποινα πρόφθασον, καί έκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, ή μόνη ταχέως προστατεύουσα
(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) ώστε, καθώς είναι γεγραμμένον, Ο καυχώμενος εν Κυρίω ας καυχάται (Α' Κορινθίους: α΄31)

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) Ώστε μηδείς ας μη καυχάται εις ανθρώπους (Α' Κορινθίους: γ' 21)

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) Ημείς έν σοί καυχώμεθα Θεοτόκε

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)Εις σέ μόνην καυχώμαι

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)εις αυτόν τα έθνη θέλουσιν ελπίσει (Ρωμαίους: ιε' 12)

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)διότι ελπίζομεν εις τον ζώντα Θεόν (Α' Τιμόθεον: δ' 10)

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)ημείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν· εις τον οποίον και σεις ηλπίσατε (Εφεσίους: α' 12-13)

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες είς σέ

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) Η ελπίς, και προστασία… σύ εί Θεοτόκε Άχραντε.

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)Τήν πάσαν ελπίδα μου, είς σέ ανατίθημι, Μήτηρ του Θεού…

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)… Αγνή Παρθένε… ή των απηλπισμένων μόνη ελπίς

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) ο Θεός εκ μέσου της βάτου… είπε, Μωϋσή… Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου… (Έξοδος: γ΄4-6)
(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)Θεοτόκε,… Σύ εί ή βάτος, έν ή αφλέκτως Μωϋσής κατείδεν ώς φλόγα…

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) Της Υπεραγίας Θεοτόκου… Χαίρε βάτε άφλεκτεχαίρε η άφλεκτη βάτος

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) Ο Θεός,… ελάλησε προς ημάς διά του Υιού,… και βαστάζων τα πάντα... (Εβραίους: α' 1-3) (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) Θεοτόκε… Χαίρε. ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαίρε, δι' ής βρεφουργείται ο Κτίστης.
(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)διότι αυτός (ο Χριστός) Κύριος είναι πάντων (Ρωμαίους: ι' 12)

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)ειρήνην διά Ιησού Χριστού· ούτος είναι ο Κύριος πάντων (Πράξεις Αποστόλων: ι' 36)

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)χαίρε Μαρία Κυρία πάντων
(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)… διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός (Α' Κορινθίους: ι' 4) (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)… Θεοτόκε… Χαίρε πέτρα, η ποτίσασα τούς διψώντας την ζωήν.
(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ)και αυτός (Ο Ιησούς) είναι ιλασμός περί όλου του κόσμου (Α' Ιωάννου: β' 2) (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)Ιλαστήριον του κόσμου, χαίρε άχραντε Δέσποινα… Ουρανών υψηλοτέρα…
(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. (Α' Ιωάννου: α' 7)
(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)… χαίρε ή πύλη της σωτηρίας… χαίρε, τής αμαρτίας αναιρούσα τον ρύπον

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)Λύτρωσαι Θεοτόκε τών συνεχουσών ημάς αμαρτιών

(ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ) Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΕΕΙ:Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή (Ιωάννης: ιε' 1) (Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΛΕΕΙ) Θεοτόκε, σύ εί ή άμπελος ή αληθινή

 

ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

Την Μαριάμ, την πιό μακάρια γυναίκα όλων των αιώνων, που στην Καινή Διαθήκη μας παρουσιάζεται ως ταπεινή και σχεδόν "αφανής" δούλη, διότι ελάχιστες αναφορές γίνονται σ' αυτήν, οι εκκλησίες Ανατολική και Δυτική, την θεοποίησαν σε τέτοιον βαθμό, που ο Κύριος της Δόξης, ο Ιησούς Χριστός, παίρνει δευτερεύουσα θέση, και στην δόξα αλλά και στο Σωτηριακό Του έργο. Ο εχθρός της ψυχής μας, διάβολος, με θρησκευτικό μανδύα κατάφερε να πλανήσει την οικουμένη και έπεισε τον άνθρωπο ότι είναι καλό να λατρεύει ανθρώπους. Αυτό κάνουν και οι δύο Μαριολάτρες εκκλησίες. Η ίδια η Μαριάμ, εμεγάλυνε τον Κύριο της διότι "επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν αυτής" (Λουκάς: α' 48). Η Ορθόδοξη Εκκλησία, εγκωμιάζει την Μαριάμ σε υπέρτατο βαθμό, και εκτός των παραπάνω αναφερομένων γι' αυτήν, λέει επίσης, "… και προς το φώς των εντολών σου, τας οδούς μου κατεύθυνον δέομαι". Ποιές εντολές άραγε; Πού βρήκαν κάποια εντολή της Παρθένου; Η μόνη "εντολή" που η Μαριάμ έδωσε, ήταν στον Γάμο της Κανά (Ιωάννης: β' 1-5), όταν τελείωσε το κρασί και πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει από τον Κύριο να "επέμβει". Αφού ο Κύριος ευγενικά "την έβαλε στην θέση της", δίνοντας της να καταλάβει ότι δεν μπορεί να επεμβαίνει στο έργο Του, η Μαριάμ είπε τότε στους υπηρέτες: "Ότι σας λέγει κάμετε". Αυτή ήταν η μόνη "εντολή" που έδωσε η Μαριάμ. Το πρόβλημα όμως των θρησκόληπτων, είναι ότι, δεν υπακούνε στην "εντολή" αυτή της Μαριάμ για να κάνουν ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΕΕΙ, αλλά εφεύραν άλλες "εντολές" της Μαρίας, για να μη κάνουν αυτό που πράγματι η ευλογημένη Μητέρα του Κυρίου μας επιθυμούσε. Η πρώτη και τελευταία της "εντολή" ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ. Πως θα μπορούσε άλλωστε, αφού και τις εντολές του ίδιου του Κυρίου κατάργησαν!!!

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΩΔΗ ΠΟΥ ΕΣΦΑΞΕ ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΕΡΙΧΝΑΝ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΤΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΕΝΩ ΚΟΙΜΟΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ "ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ", ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ, Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΤΙΣΑΝΤΑ ΑΥΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΝ ΜΑΡΙΑΜ.

ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΒΑΖΕΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;

Αυτό τελικά μαρτυρεί ότι, η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν πιστεύει σε Αγία Τριάδα, αλλά προφανώς σε μια "αγία Τετράδα". Ο Επιφάνιος (390 μ.Χ.), στον Β' τόμο του έργου του "Κατά των Αιρέσεων" (καμία ομοιότης με το "Αντιαιρετικό" έργο του παπά Αλεβιζόπουλου)καταφερόμενος ενάντια στην πλάνη των "Κολλυριδιανών των τη Μαρία προσφερόντων", αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: "Διότι άλλοι ανοηταίνουν ώς προς την υπόθεσιν υπέρ της αυτής αγίας Παρθένου, και προσπαθούν να την παρουσιάσουν αντί του Θεού, και φέρονται προς κάποιαν παραφροσύνην και φρενοβλάβειαν".

Συνδυάζοντας τα λόγια του Επιφάνιου "παραφροσύνην και φρενοβλάβειαν" , καθώς και τα λόγια του Αποστόλου Παύλου (για τους εμποδίζοντες τον γάμο Ορθοδόξους), που λέει ότι προσέχουν: "… εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων"… (Α' Τιμόθεον: δ' 1), τί συμπέρασμα βγάζουμε;

Χρειάζονται άραγε, περισσότερα σχόλια;

Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕ… ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ

 

 
*************
Γιώργος Οικονομίδης
"sporeas.gr"
12/08/2007
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.