του Γιώργου Οικονομίδη

 

Υπάρχουν σε κάποια μέρη του κόσμου, και δεν μπορούσαν να λείπουν και από την Ελλάδα, αν και είναι μετρημένοι “στα δάκτυλα του ενός χεριού”, οι λεγόμενοι Φίλοι Χριστιανοί, ή αλλιώς Quakers.

 
Η Σύνοδος τών Κουακέρων

Βασικές εντολές του Κυρίου.

“Βαπτίζοντες αυτούς…”, και

“…τούτο κάμνετε εις την ιδικήν μου ανάμνησιν”

 

ΒΑΠΤΙΣΜΑ

Τα βασικά στοιχεία που ο Κύριος μας παρέδωσε, είναι το Βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, ή αλλιώς ο Δείπνος του Κυρίου. Κάποιοι τα ονομάζουν “Μυστήρια”, άλλοι τα αποκαλούν “τελετές”. Αυτά τα δύο πρέπει να κρατούνται με κάθε ευλάβεια και να γίνονται σύμφωνα με την οδηγία της Αγίας Γραφής. Οι Κουακέροι, στο καταστατικό της πίστεως τους, παράγραφος 9, γράφουν για τις εν λόγω τελετές τα εξής:

Περί Βαπτίσματος και του Δείπνου του Κυρίου.

Υπάρχει μόνο ένα Βάπτισμα (Εφες.4:5). Αυτό είναι το Βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος όχι το βάπτισμα του νερού (Πραξ.1:4-5). Ο Δείπνος του Κυρίου είναι επίσης πνευματικός (όχι με τα στοιχεία του άρτου και του οίνου). Τρώμε την σάρκα του Χριστού και πίνουμε το αίμα Του πνευματικά (Ιω.6:32-58 και Αποκ.3:20)”.

Το εδάφιο 5 στις Πράξεις των Αποστόλων (κεφάλαιο 1′), που οι Κουάκεροι λένε ότι δεν μιλάει για βάπτισμα στο νερό, λέει τα εξής:

“Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας”

και είναι σωστό διότι εδώ η περικοπή μας υποδεικνύει την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αντικαταστάθηκε το βάπτισμα στο νερό απο το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλο σφάλμα στην ερμηνεία που οι Κουάκεροι δίνουν.

Η εντολή του Κυρίου ήταν να βαπτίζεται στο νερό καθένας που πιστεύει σ΄Αυτόν. Είπε στους μαθητές Του:

“Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος” (Ματθαίος: κη΄19).

Αυτό το εδάφιο η εν λόγω κίνηση το ερμηνεύει ως εξής:

Η λέξη «βαπτίζω» σημαίνει «βυθίζω» ενώ η λέξη «Όνομα» σημαίνει «δόξα, φήμη» (Σταματάκου Ιω., Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, σελ.695). Άρα η φράση αυτή σημαίνει «βυθίστε τους στη δόξα, στη φήμη, στη δύναμη του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ρωτάμε όσους λένε ότι αυτό το εδάφιο αποδεικνύει το βάπτισμα στο νερό, που βρήκαν εδώ τη λέξη «νερό»;

Επειδή δυστυχώς, βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα, τους παραπέμπουμε στα λόγια του Αποστόλου Πέτρου που λένε:

“Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού” (Α΄Πέτρου: γ΄21),

και εδώ μας αναφέρει για μή αποβολή της σαρκικής ακαθαρσίας, που αυτή γίνεται με νερό και όχι με την “βύθιση στην δόξα  και στην φήμη του Ονόματος του Θεού”.

Ο Φίλιππος βαπτίζει τόν Αιθίοπα Ευνούχο τής Κανδάκης.

“Και καθώς εξηκολούθουν την οδόν, ήλθον εις το ύδωρ, και λέγει ο ευνούχος· Ιδού ύδωρ· τι με εμποδίζει να βαπτισθώ; Και ο Φίλιππος είπεν· Εάν πιστεύης εξ όλης της καρδίας, δύνασαι. Και αποκριθείς είπε· Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσέταξε να σταθή η άμαξα, και κατέβησαν αμφότεροι εις το ύδωρ, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και εβάπτισεν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, Πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον, και δεν είδεν αυτόν πλέον ο ευνούχος· αλλ’ επορεύετο την οδόν αυτού χαίρων” (Πράξεις Αποστόλων: η΄36-39).

Βλέπουμε καθαρά ότι το βάπτισμα γίνεται στο νερό πραγματικά, και όχι πνευματικά. Οι Κουάκεροι ΔΕΝ ΒΑΠΤΙΖΟΝΤΑΙ στο νερό διότι παρερμηνεύουν την όλη διαδικασία το βαπτίσματος.

 

Ο ΔΕΙΠΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Για τον Δείπνο του Κυρίου, οι Κουάκεροι λένε:

“Ο Δείπνος του Κυρίου είναι επίσης πνευματικός (όχι με τα στοιχεία του άρτου και του οίνου). Τρώμε την σάρκα του Χριστού και πίνουμε το αίμα Του πνευματικά (Ιω.6:32-58 και Αποκ.3:20).

Τα εδάφια, που οι Κουάκεροι δίνουν ως παραπομπές στο ευαγγέλιο του Ιωάννη, όταν ο σώφρων πιστός τα μελετάει, βγάζει το αληθεινό συμπέρασμα που είναι ότι, ο Ιησούς έδωσε την διαβεβαίωση στους μαθητές Του πως το Μάννα εξ Ουρανού που έφαγαν οι Ισραηλίτες στην έρημο ήταν φθαρτή τροφή, φθαρτός άρτος, ενώ ο άρτος της πραγματικής αιώνιας ζωής είναι μόνον ο Ιησούς Χριστός, ενώ το εδάφιο 3: 20 απο την Αποκάλυψη που λέει, “Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού”, και το επικαλούνται, δεν έχει σχέση με την τελετή του Δείπνου.

Με τον τρόπο που ο Κύριος έκανε τον Δείπνο πρίν ανέβει στον σταυρό, καλούμαστε και όλοι οι πιστοί Του να επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που μαζευόμαστε στο Όνομα Του. Ο Απόστολος Παύλος μας αναφέρει τον τρόπο αυτό, αφού πρώτα επιπλήττει τους Κορινθίους για την άπρεπη συμπεριφορά τους όταν καθόντουσαν στο τραπέζι όλοι μαζί για να απολαύσουν το φαγητό τους, και δεν περίμεναν τους άλλους, αλλά πρίν προλάβουν οι άλλοι να έρθουν στο τραπέζι αυτοί έτρωγαν και έπιναν και μεθούσαν. Τους γράφει λοιπόν ο Παύλος,

“Όταν λοιπόν συνέρχησθε επί το αυτό, τούτο δεν είναι να φάγητε Κυριακόν δείπνον· διότι έκαστος λαμβάνει προ του άλλου το ίδιον εαυτού δείπνον εν τω καιρώ του τρώγειν, και άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει. Μη δεν έχετε οικίας διά να τρώγητε και να πίνητε; ή την εκκλησίαν του Θεού καταφρονείτε, και καταισχύνετε τους μη έχοντας; τι να σας είπω; να σας επαινέσω εις τούτο; δεν σας επαινώ.

Ο Άρτος και ο Οίνος ώς σύμβολισμός τού Σώματος και Αίματος τού Κυρίου.

Οι φίλοι μας Κουάκεροι λοιπόν, δεν έχουν, όπως λένε, την τελετή του Δείπνου με άρτο και οίνο, διότι υποστηρίζουν ότι, η τελετή αυτή καταργήθηκε όταν ήρθε (!!!) η Βασιλεία του Χριστού μετά την Ανάσταση Του και έφαγε για τελευταία φορά με τους μαθητές Του. Αν αυτό αληθεύει, γιατί ο Παύλος συστήνει και πάλι τον άρτο και τον οίνο μετά τήν Ανάσταση τού Κυρίου; Διότι απλούστατα, μας παρέδωσε αυτό που παρέλαβε απο τον Κύριο, “Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο, το οποίον και παρέδωκα εις εσάς”.

Η επιμονή τους ανέρχεται σε τέτοιο βαθμό, που εσφαλμένα νομίζουν ότι, η τελετές Βάπτισμα και Θεία Ευχαριστία, επειδή εμπεριέχουν υλικά στοιχεία,- Νερό και Άρτο με Οίνο -, αγγίζουν τα όρια της ειδωλολατρείας(!). Ιδού πως το περιγράφουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους:

“Σαν συμπέρασμα θα λέγαμε ότι το να συνδέουμε πνευματικά πράγματα με εξωτερικευμένες, τυπικές, τελετές αντικαθιστά το πνευματικό έργο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας και μας οδηγεί στην ειδωλολατρία. Η λατρεία του Θεού πρέπει να είναι Πνευματική και Αληθινή (Ιω.4:23)”.

Αρνούμενοι, εκτός του Βαπτίσματος, και την τελετή του Δείπνου του Κυρίου, τότε γιατί εξακολουθούνε να φέρουνε το Όνομα του Χριστού; Είναι πλάνη αυτή η διδαχή της αποχής απο τον Δείπνο και το Βάπτισμα στο νερό.

Συμπληρωματικά θέλω να δείτε την παρακάτω φωτογραφία -σκίτσο- που παρουσιάζει ότι η στάση αυτή των οπαδών Κουακέρων, εκφράζει και το τυπικό λατρείας τους στον Θεό, όταν προσεύχονται.

ΚΟΥΑΚΕΡΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ στοχαστική.

Καλώς οι γυναίκες τους προσεύχονται καλυμμένες, είναι Γραφικό και αποδεκτό απο τον Κύριο.

Όμως, δείτε τους άνδρες σε στάση προσευχής με το καπέλο στο κεφάλι τους, που αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπολογίζουν τον Κύριο αλλά καταισχύνουν την κεφαλή τους που είναι ο Ιησούς Χριστός.

Το σχετικό εδάφιο της Βίβλου δια στόματος Αποστόλου Παύλου, και για τού λόγου τό αληθές, είναι το εξής:

“Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχη κεκαλυμμένην την κεφαλήν, καταισχύνει την κεφαλήν αυτού (Α΄Κορινθίους: ια΄3-4).

Ακόμη ένα πνευματικό ατόπημα της ομάδας των Κουακέρων που κόπτονται ότι έχουν ειδική αποκάλυψη απο τον Θεό.

Κύριε, άνοιξε τους οφθαλμούς τους!!!

Υ.Γ.: Για την παραπάνω φωτογραφία, κάποιος φίλος αγαπητός Κουέκερος μου έγραψε ότι δέν ισχύει πλέον αυτή η στάση η οποία ήταν πολύ παλαιότερα ενώ τώρα καταργήθηκε. Εύχομαι να είναι έτσι, και καθώς είδαν τήν αλήθεια για την κεκαλυμμένη κεφαλή έτσι να δούν την αλήθεια και για τόν Δείπνο τού Κυρίου καθώς και για τό Βάπτισμα στό νερό.

 
Γιώργος Οικονομίδης
«sporeas.gr»
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.