Στον χριστιανικό χώρο εισάγονται μερικές θεωρίες, που δημιουργούν συζητήσεις και αμφισβητήσεις που δεν οικοδομούν τους πιστούς, αλλά μάλλον τους προκαλούν σύγχυση και τους γκρεμίζουν. Μια από τις θεωρίες αυτές είναι και το αμετάβλητο της σωτηρίας του πιστού, από τη στιγμή που πίστεψε, μετανόησε και σώθηκε.

Λέει λοιπόν αυτή η θεωρία, ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει στο Χριστό, το όνομά του γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Σωστό. Αφού λοιπόν γράφηκε το όνομά του, ουδέποτε σβήνεται, όποια κι’ αν είναι η πορεία του χριστιανού αυτού στη μετέπειτα δοκιμασία της ζωής του.

Αυτά πιστεύουν οι άνθρωποι του δόγματος των διαμαρτυρομένων, είναι όμως μια μεγάλη πλάνη. Αυτά δεν τα λέει ο Λόγος του Θεού, ούτε καν τα ενθαρρύνει με κανένα τρόπο. Αντιθέτως ο Λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός και προειδοποιεί αυτούς που πίστεψαν στο Χριστό και τον ακολουθούν πιστά, ότι πρέπει να μείνουν πιστοί «μέχρι θανάτου» για να λάβουν τον στέφανο της ζωής.

Στην καλύτερη εκκλησία της Μ. Ασίας, της Σμύρνης, που βρισκόταν υπό διωγμό και την επαινεί πολύ ο Κύριος, της γράφει: «Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής». (Αποκ. β΄ 10). Και στην εξίσου ευλογημένη εκκλησία της Φιλαδέλφειας, που δεν βρίσκει κανένα ελάττωμα, γράφει: «Ιδού έρχομαι ταχέως, κράτει εκείνο το οποίον έχεις, δια να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου» (Αποκ. γ΄ 11). Συμβουλεύει λοιπόν ο ίδιος ο Σωτήρας και Κύριος, να συνεχίσουν τον αγώνα της πίστεως και να κρατήσουν εκείνο που έλαβαν, για να μη χάσουν το στεφάνι της ζωής που είναι γι’ αυτούς και τον πάρει κάποιος άλλος.

Το ότι το όνομα του χριστιανού μπορεί να αφαιρεθεί από το βιβλίο της ζωής, είναι δηλωμένο κατηγορηματικά από τον Κύριο. «Και αν τις αφαιρέση από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της αγίας και των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω» (Αποκ. κβ΄ 19).

Φανερό λοιπόν είναι, ότι ο χριστιανός που αφαιρεί κάτι από τον Λόγο του Θεού, γιατί έτσι τον συμφέρει, το όνομά του θ’αφαιρεθεί από το βιβλίο της ζωής και δεν θα εισέλθει στην ουράνια πόλη. Γι’ αυτό ας προσέχουμε τι ακούμε και πως το ακούμε. Ο χριστιανός πρέπει κάθε μέρα να μένει στην πίστη και να γίνεται πιο καλός και πιο άγιος. Έτσι παραγγέλνει ο Κύριος: «Και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος» (Αποκ. κβ΄ 11).

Στη συνέχεια παραθέτω μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού σχετικά με το θέμα μας.

«Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθεί» (Ματθ. κδ΄ 13).

«Σας φανερώνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιον το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον και ίστασθε, δια του οποίου και σώζεσθε τίνι τρόπω σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάττητε αυτό. Εκτός εάν επιστεύσατε ματαίως» (Α΄Κοριν. ιε΄ 1-2).

«Δια τούτο πρέπει ημείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ηκούσαμεν, δια να μη εκπέσωμεν ποτέ. Διότι εάν ο λόγος ο λαληθείς δι’αγγέλων έγεινε βέβαιος, και πάσα παραβάσις και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν, πως ημείς θέλομεν εκφύγει, εάν αμελήσωμεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν; Ήτις αρχίσασα να λαλήται δια του Κυρίου, εβεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων» (Εβραίους β΄ 1-3).

«Αδελφοί, εάν τις μεταξύ σας αποπλανηθή από της αληθείας, και επιστρέψη τις αυτόν, ας εξεύρη ότι ο επιστρέψας αμαρτωλόν από της πλάνης της οδού αυτού, θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών» (Ιακώβου ε΄19-20). κ.λ.π.

Επίσης διάβασε Ματθαίος κε΄ 1-30. Αυτός είναι ο καθαρός λόγος του Θεού.

 

Από το Greek Bibles

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.