Κεφάλαιον 14, Συνέχεια από το Κεφάλαιον 13

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13)

Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού

Σειρά Βιβλικών μελετών επί

ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

ΚΑΙ

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β’: Ποιός πιστός κινδυνεύει να χάσει τη σωτηρία του…(#5)

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ: «Μελέτες κατά περίπτωσιν»…

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ-Σειρά Βιβλικών μελετών (14).

Τώρα θα εξετάσουμε ορισμένες άλλες περιπτώσεις:

16.  Όσοι κηρύττουν «άλλο Ευαγγέλιον»

Εχετε διαβάσει προσεκτικά τις ακόλουθες περικοπές;

  • «Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττη προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον ημείς δεν εκηρύξαμεν, ή λαμβάνητε άλλο πνεύμα, το οποίον δεν ελάβετε, ή άλλο ευαγγέλιον, το οποίον δεν εδέχθητε, καλώς ηθέλετε υποφέρει αυτόν […]» (2Κορ.11:4)·
  • «Θαυμάζω ότι τόσον ταχέως μεταφέρεσθε από εκείνου, όστις σας εκάλεσε διά της χάριτος του Χριστού, εις άλλο ευαγγέλιον, το οποίον δεν είναι άλλο, αλλ’ υπάρχουσί τινές, οι οποίοι σας ταράττουσι και θέλουσι να μετατρέψωσι το ευαγγέλιον του Χριστού. Αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας ήναι ΑΝΑΘΕΜΑ. Καθώς προείπομεν, και τώρα πάλιν λέγω· Εάν τις σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον παρελάβετε, ας ήναι ΑΝΑΘΕΜΑ» (Γαλ.1:6-9).

O απόστολος Παύλος εδήλωσε με όλως σκληρούς όρους : Ένας άλλος Ιησούς και ένα άλλο ευαγγέλιο (π.χ. των Ιουδαϊζόντων) καταστρέφουν το έλεος και τη χάρη του Θεού, και διακηρύττουν άλλον σωτήρα και άλλους τρόπους λατρείας. Οι λόγοι αυτοί δεν έχουν ποτέ απευθυνθεί προς τους άλλους αποστόλους, αλλά σε εκκλησίες και μέλη τους, των οποίων η πίστη δεν ήταν εμπεδωμένη στη γνήσια πίστη εν Χριστώ και στην ευσέβεια. Παραδείγματα: Ορισμένοι επίστευαν ο Χριστός δεν είχε παρά μόνον μία φύση! Ο Υμέναιος και ο Φιλητός ‘λέγοντες ότι η ανάσταση έλαβε ήδη χώραν και ανέτρεπαν την πίστιν τινών. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, στις ημέρες μας, ισχυρίζονται ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ (2Τιμ.2:17-18)!

Μπορούμε να ειπούμε ότι δεν πιστεύουν; Κατ’ουδένα τρόπον!  Πιστεύουν αλλά πλανώνται! Μερικοί εξ αυτών είναι «[…] ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι […]» (Τίτ.1:10) (ματαιολόγοι και φρεναπάταιαρχαίον κείμενον). Ορισμένοι μεταξύ αυτών είχαν αρχίσει καλά και μετά επλανήθησαν.

Υπάρχουν πλάνες και πλάνες: Αιρέσεις απωλείας (2Πέτ.2:1) και άλλες πλάνες ήσσονος σημασίας που δεν φέρουν εις απώλειαν. Τη σοβαρότητα εκάστης πλάνης δεν δυνάμεθα, εμείς οι άνθρωποι, να τη διακρίνουμε πάντοτε ορθώς παρά μόνον ο Παντογνώστης και καρδιογνώστης Θεός μας! Λέγω δε τούτο διότι ο Θεός δεν μας κρίνει βάσει των λαθών μας αλλά βάσει των εκλογών της καρδίας μας (Παρ.4:23)! Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γραφούν επάνω στις δογματικές πλάνες, αλλά δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της παρούσης μελέτης. Εκείνο, που μετρά είναι ότι τινές, αποβαλόντες την αγαθήν συνείδησιν εναυάγησαν εις την πίστιν (1Τιμ.1:19)!

Δια του ελέους και της χάριτος του Θεού, τέτοια άτομα ξυπνούν κάποια μέρα και εγκαταλείπουν τις θανατηφόρες τους πλάνες τους! Η αγάπη του Θεού και η υπομονή Του είναι θαυμαστές!

17. Ομολογούσιν ότι γνωρίζουσι τον Θεόν, αλλά… 

«Ομολογούσιν ότι γνωρίζουσι τον Θεόν, με τα έργα όμως αρνούνται, βδελυκτοί όντες και απειθείς και εις παν έργον αγαθόν αδόκιμοι» (Τίτος 1:16). Πρόκειται για ανθρώπους που τα λόγια τους και τα έργα τους αντιφάσκουν! Είναι πρόσωπα των οποίων η συμπεριφορά καταστρέφει και δυσφημεί το Ευαγγέλιον της χάριτος του Θεού! Αυτοί οι άνθρωποι, θέτω την ερώτηση, δεν θεωρούνται ότι είναι μεταξύ των πιστευόντων; Ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον Θεόν! Πιστεύουν, κηρύττουν και εορτάζουν τον θάνατον και την ανάστασιν του Ιησού Χριστού! Αλλά ποιό είναι το προϊόν της ζωής τους; Θα μπορούσατε να προβάλετε την αντίρρηση, λέγοντας ότι τα εν λόγω άτομα δεν είναι αληθινοί Χριστιανοί! Σύμφωνοι! «Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει» (1Ιωάν.2:4). Αλλά πείτε μου, αγαπητέ αναγνώστη, δεν έχετε ποτέ ακούσει ή συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι ονομάζονται πιστοί και είναι μάλιστα και ιερείς ή ποιμένες αλλά που είναι ομοφυλόφιλοι και παιδεραστές, ή φιλάργυροι ή, ή; Είναι όπως ο λόγος του Θεού τους περιγράφει: «βδελυκτοί και ανυπάκουοι, και αδόκιμοι προς παν έργον αγαθόν». Ούτε αυτοί εισέρχονται στη βασιλεία του Θεού, αλλά ούτε και τους εισερχομένους αφίνουν να εισέλθουν, λόγω της διαγωγής τους (Ματ.23:13)! Προτρέπω τους αναγνώστες μου να διαβάσουν το κεφάλαιο 34 από το βιβλίο του Ιεζεκιήλ και το κεφάλαιο 23 από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου!

Τέτοια άτομα πιστεύουν και διδάσκουν, κατά κανόνα, όσα η Γραφή λέγει! Θα σωθούν, εάν δεν μετανοήσουν, απορρίψουν τη συμπεριφορά τους,  εγκαίρως και δεν εμπιστευθούν τον Θεόν;

18. Ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι… H Αγία Γραφή ομιλεί επίσης για ανθρώπους που εθεωρούντο ‘χριστιανοί’ και ιδιαίτερα ηγέτες των εκκλησιών οι οποίοι ήταν: « […] ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού. Και ουδέν θαυμαστόν· διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζωνται εις διακόνους δικαιοσύνης, των οποίων το τέλος θέλει είσθαι κατά τα έργα αυτών (2Κορ.11:13-15). Αυτά τα άτομα ήταν στην πραγματικότητα απλά και καθαρά εισβολείς και που δεν έγιναν ποτέ γνήσιοι πιστοί! Κατάλαβαν ότι μπορούσαν να μετατρέψουν την ‘ευσέβεια’… σε πηγή κέρδους (1Τιμ.6:5), εκμεταλλευόμενοι την απλότητα, ευπιστία και αφέλεια των πιστών, προκειμένου να γεμίσουν την κοιλιά τους και τις τσέπες τους. Ναι, αλλά στα μάτια των πολλών ανθρώπων, και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ‘χριστιανοί’… Ο καρπός τους αποδεικνύεται να είναι έργανα του Σατανά, των οποίων η πρόθεση ήταν και είναι να εξαπατήσουν και να καταστρέψουν το έργο του Θεού, την Εκκλησία του Θεού!

Eάν έχω συμπεριλάβει αυτήν την περίπτωση, είναι διότι στα μάτια πολλών χριστιανών είναι πνευματικοί ηγέτες οι οποίοι… σύρουν οπίσω τους μεγάλα πλήθη ανθρώπων!  «Διότι οι τοιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτών κοιλίαν, και διά λόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσι τας καρδίας των ακάκων» (Ρωμ.16:18).

Μερικοί από αυτούς είναι οι ιεραπόστολοι, ευαγγελιστές και διδάκτορες/καθηγητές θεολογίας που κηρύττουν με στόμφο. Χειροκροτούνται από εκείνους που τους ακούουν! Και άλλοι δεν καταλαβαίνουν ούτε όσα λέγουν ούτε περί τίνων διϊσχυρίζονται (1Τιμ.1:7)!!! Στις ημέρες μας μάλιστα, εκτός από τα ωραία και κολακευτικά  λόγια και τις ωραίες ομιλίες, προσθέτουν αστεία, ‘προφητείες’, ‘θεραπείες’ και πολλά άλλα πράγματα που δεν θα ήθελα καν να τα αναφέρω. Εάν όσες προφητείες άκουσα περί αυξήσεως και ποιοτικής αναπτύξεως της εκκλησίας είχαν πραγματοποιηθεί, σήμερα θα είχαμε πλημμυρίσει από εκλεκτούς χριστιανούς! Ας προσέξουμε, λοιπόν τους κύνας και τους κακούς εργάτας (Φιλιπ.3:2)! Εις μάτην μας είπε ο Χριστός: «Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακανθών σταφύλια ή από τριβόλων σύκα;» (Ματ.7:15-16). Εις μάτην μας είπε ο Χριστός: Βλέπετε και προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων (Mat.16:6, 12).

Είναι ποτέ δυνατόν η σωτηρία του Θεού να είναι η μερίδα τους εάν δεν μετανοήσουν ειλικρινά;

19. «Χριστιανοί » οι οποίοι ντρέπονται να ομολογήσουν τον Χριστόν ανοιχτά…  Ο πιστεύων θα σωθεί όταν ντρέπεται να ομολογήσει τον Χριστόν και τον λόγον Του; ΌΧΙ! Ο Χριστός θα εντραπεί να ομολογήσει αυτόν ενώπιον του Πατρός Του και των Αγίων αγγελων! Εκείνος που δεν Τον ομολογεί τώρα, θα απορριφθεί τότε… Ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος στο σημείο αυτό:

  • «Διότι όστις αισχυνθή δι’ εμέ και διά τους λόγους μου εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αισχυνθή δι’ αυτόν, όταν έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων» (Μάρκ.8:38; Λουκ.9:26).
  • «όστις δε με αρνηθή ενώπιον των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθή αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού» (Λουκ.12:9, Ματ.10:33).
  • «εάν υπομένωμεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει· εάν αρνώμεθα αυτόν, και εκείνος θέλει αρνηθή ημάς· εάν απιστώμεν, εκείνος μένει πιστός· να αρνηθή εαυτόν δεν δύναται» (2Τιμ.2:12-13)

Βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν πιστεύοντες  που ντρέπονται να προσευχηθούν ανοιχτά, να μιλήσουν για τον Χριστόν ανοιχτά διότι φοβούνται ότι θα γελοιοποιηθούν από τους άλλους ή διότι θα θεωρηθούν ως ‘φανατικοί’ ή ότι δεν έχουν ευρύτητα πνεύματος! Έγραψα σε μία από τις προηγούμενες πνευματικές μου μελέτες: Υπάρχουν εκκλησίες που φοβούνται ότι κάνουν έργο ‘προσηλυτισμού’ (ακόμη και με τον απλόν ευαγγελισμόν), κερδίζοντας ανθρώπους στον Χριστόν (όχι σε θρησκεία). Και τί θα ειπούμε για τους χριστιανούς όλων των δογματικών αποχρώσεων οι οποίοι κατά την διάρκειαν τηλεοπτικών συνεντεύξεων λέγουν ότι όλες οι θρησκείες πρέπει να είναι σεβαστές;

Η αλήθεια είναι όλοι οι άνθρωποι είναι σεβαστοί και ότι εμείς ως χριστιανοί πρέπει να τους αγαπούμε όλους και να προσευχόμαστε γι’αυτούς… αλλά όλες οι θρησκείες δεν είναι σεβαστές! Ο έχων ώτα δια να ακούει ας ακούει, και ο νοών νοείτω! Φοβούνται να ειπούν ότι ο Χριστός είναι το μόνον μέσον σωτηρίας, τοσούτον μάλλον καθόσον υπάρχει ακόμη ελευθερία διαδόσεως του Ευαγγελίου! Το εδάφιον Ιωάννης 14:6 λέγει ότι μόνον ο Ιησούς είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή! Εκείνοι που φοβούνται να ομολογήσουν ευθαρσώς το όνομα του Χριστού και να ομιλήσουν υπέρ αυτού είναι πρέσβεις που είτε φοβούνται, είτε ντρέπονται για την ουράνιον πατρίδα τους που εκπροσωπούν. Ο Ησαΐας λέγει: «Οι δε φύλακες αυτού είναι τυφλοί· πάντες χωρίς νοήσεως· πάντες κύνες άλαλοι, μη δυνάμενοι να υλακτήσωσι· κοιμώμενοι, κοιτόμενοι, αγαπώντες νυσταγμόν» (Ησα.56:10). Είναι άνθρωποι στους οποίους το Άγιον Πνεύμα δεν μπορεί να εργασθεί και που κατά συνέπειαν, δεν μπορεί να ομιλήσει!

Όμως, αυτή η δήλωση δεν θα πρέπει να συγχέεται και να αποδίδεται σε ανθρώπους οι οποίοι για λόγους συνέσεως και σύμφωνως με την εντολή της Αγίας Γραφής δεν θέλουν να πετάξουν τα μαργαριτάρια τους έμπροσθεν των σκύλων και των χοίρων:  «Μη δώσητε το άγιον εις τους κύνας μηδέ ρίψητε τους μαργαρίτας σας έμπροσθεν των χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς με τους πόδας αυτών και στραφέντες σας διασχίσωσιν» (Ματ.7:6)

Είθε ο Κύριος να τους δώση το αναγκαίον θάρρος και την παρρησία να ομολογήσουν τον Χριστόν αλλά και σ’εμάς όλους την αναγκαία διάκριση!

20.  Εργάτες αισχροκερδείς και κατακυριεύοντες την κληρονομίαν του Θεού

Τι πρέπει να ειπούμε εν σχέσει με τα εδάφια: «ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικώς αλλ’ εκουσίως, μηδέ αισχροκερδώς αλλά προθύμως, μηδέ ως κατακυριεύοντες την κληρονομίαν του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου» ; (1Πετ.5:2-3). Εκείνοι που ποιμαίνουν τα ποίμνια αναγκαστικώς (σαν να κάνουν αγγαρεία) και ουχί εκουσίως (μετά χαράς), ή για βρώμικο κέρδος [λόγω φιλαργυρίας, ρίζας πάντων των κακών (1Τιμ.6:10)] πράγμα που σημαίνει ειδωλολατρεία) και όχι με πνεύμα αφοσιώσεως ή ακόμη και κατακυριεύουν εκείνους που ποιμαίνουν, μήπως θα σωθούν ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ και ΔΕΝ ΠΡΑΞΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ;

Μερικοί πνευματικοί ηγέτες ποιμαίνουν τα ποίμνια του Θεού σαν να ήταν ιδιοκτήτες τους (1Πετ.5:2-3) είτε αυταρχικώς είτε με τρόπο συγκεκαλυμμένο, προκειμένου να τους επιβάλουν τη θέλησή τους, χρησιμοποιώντας το καταστατικόν της εκκλησίας σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις και ανάγκες. Άλλοι σύμφωνα με τη δογματική γραμμή της οργανώσεως που υπηρετούν και από την οποία εξαρτώνται οικονομικώς. Γνωρίζουν καλώς ότι εάν παρεκκλίνουν, για λόγους συνειδήσεως, διοικητικώς ή δογματικώς θα χάσουν τον μισθόν ή τη σύνταξή τους. Γι’αυτό κάνουν παντός είδους ανέντιμους συμβιβασμούς! Επιπλέον, ευρίσκουν πάντοτε δικαιολογίες για να δικαιολογήσουν τη μη τήρηση των υποσχέσεών τους έναντι των μελών της εκκλησίας. Προβαίνουν ακόμη και σε ανέντιμες εκλογές! Δεν τους κατηγορεί ο λόγος του Θεού ως μη πιστεύοντας στον Χριστόν αλλά τους κατηγορεί ως καταχραστές ή σφετεριστές της ποιμαντορικής τους θέσης κατά τρόπον αυταρχικόν ή και προς ίδιον φιλάργυρον και παράνομον, άμεσον ή έμμεσον οικονομικόν όφελος.

Σ’αυτήν την κατηγορία θα μπορούσαμε, κατά κάποιον τρόπον, να συμεριλάβουμε και εκείνους που συμπεριφέρονται σαν τον Διοτρεφή: «Έγραψα προς την εκκλησίαν· αλλ’ ο φιλοπρωτεύων αυτών Διοτρεφής δεν δέχεται ημάς. Διά τούτο, εάν έλθω, θέλω υπενθυμίσει τα έργα αυτού, τα οποία κάμνει, φλυαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς· και μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντας να δεχθώσιν εμποδίζει και από της εκκλησίας εκβάλλει» (3Ιωάν.1:9-10).

Πόσοι… Διοτρεφείς υπάρχουν επί των ημερών μας! ‘Εκλέγουν’ η μάλλον επιβάλλουν τα πρόσωπα της αρεσκείας των ως πρεσβυτέρους ή διακόνους με τρόπον άμεσον ή ‘έμμεσον’… και απομακρύνουν με τρόπον άμεσον ή ‘έμμεσον… τους δικαιολογημένως διαφωνούντας και που με σεβασμό και από αγάπη τους ελέγχουν! Καταστρατηγούν με τρόπον άμεσον ή ‘έμμεσον’… το καταστατικόν της εκκλησίας για να κάνουν ό,τι θέλουν! Ορισμένοι διαχειρίζονται τα οικονομικά της εκκλησίας κατά το δοκούν ή το συμφέρον τους… Αυτό το είδος πνευματικών ηγετών οι οποίοι – από πνεύμα φιλοπρωτείας – κατακυριεύουν το ποίμνιον και συμπεριφέρονται ως δικτάτορες, θα σωθούν, εάν δεν μετανοήσουν εγκαίρως; (1Πέτ.5:2-3) Επί πλέον, εμποδίζουν τα πραγματικά χαρίσματα του Πνεύματος να φανερωθούν και να λειτουργήσουν μέσα στην εκκλησία!

Ιδού τί λέγει ο λόγος του Θεού: «Εάν δε είπη ο κακός εκείνος δούλος εν τη καρδία αυτού, Βραδύνει να έλθη ο κύριός μου, και αρχίση να δέρη τους συνδούλους, να τρώγη δε και να πίνη μετά των μεθυόντων, θέλει ελθεί ο κύριος του δούλου εκείνου καθ’ ην ημέραν δεν προσμένει και καθ’ ην ώραν δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρίσει αυτόν, και το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των υποκριτών· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων» (Ματ.24:48-51)

Συμπέρασμα: Όλοι μας θα κριθούμε επί τη βάσει του τέλειου νόμου της ελευθερίας («Ούτω λαλείτε και ούτω πράττετε, ως μέλλοντες να κριθήτε διά του νόμου της ελευθερίας»    [Ιάκ.1:25, 2:12  = πνευματική ελευθερία εντός και εκτός της εκκλησίας). Έχομε να κάνουμε με πιστεύοντας αλλά ατάκτως περιπατούντας! Το τέλος τους περιγράφεται σαφώς στον λόγον του Θεού… Περιττεύουν τα δικά μας σχόλια!

Μία παρένθεση: Tο πρόβλημα δεν έγκειται μόνον στη συμπεριφοράν και τις μεθοδεύσεις τους αλλά οφείλεται επίσης σε μεγάλο βαθμό και στο ποίμνιο. Ας προσέξουμε τί ο λόγος του Θεού λέγει:

  • Ο Ιερεμίας λέγει ότι: «Οι προφήται προφητεύουσι ψευδώς και οι ιερείς δεσπόζουσι διά μέσου αυτών· και ο λαός μου αγαπά ούτω· και τι θέλετε κάμει εις το μετά ταύτα;» (5:31). Ναι, «ο λαός μου αγαπά ούτω» διότι προτιμούν τις εύκολες λύσεις και αποφεύγουν να διαμαρτυρηθούν κατά της αυταρχικότητος ή και οικονομικής καταχρήσεως των υπευθύνων για να μην ‘έχουν μπελάδες’… Εάν, όμως, οι αδιάφοροι προτιμούν να μην «ενοχληθούν», οι πραγματικοί χριστιανοί πρέπει να προσπαθήσουν να ‘δώσουν τέλος’ σ’αυτή τη νοσηρή κατάσταση και να βοηθήσουν τα μέλη της εκκλησίας  να αφυπνισθούν, όσα αφυπνισθούν. Εάν όχι, θα δρέψουν τις συνέπειες… Σιωπή σε τέτοιες περιπτώσεις σημαίνει συνενοχή!
  • Ο Ησαϊας είπε: «οίτινες λέγουσι προς τους βλέποντας, Μη βλέπετε· και προς τους προφήτας, Μη προφητεύετε εις ημάς τα ορθά, λαλείτε προς ημάς κολακευτικά, προφητεύετε απατηλά» (30:10).

Όσον αφορά τους ψευδοπροφήτες και τις ψευδοδιδασκαλίες, ο απόστολος Πέτρος  δηλώνει ότι το τέλος τους είναι η καταστροφή εάν δεν μετανοήσουν: «Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν· και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, διά τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθή· και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν μένει αργή, και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει» (2Πέτ.2:1-3). Έχομε, λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνον ψευδοδιδασκάλους αλλά και …Χριστέμπορους!

Ναι! μποροι του λόγου του Θεού… Η Βίβλος λέγει: «και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους […]» (2Πέτ.2:3). Εδώ κρίνω αναγκαίο να επεκταθώ κάπως περισσότερο στο σημείο που απλώς έθιξα ανωτέρω στην « περίπτωση 18»:

  1. A.  Είτε επειδή δεν μπορούσαν αλλοιώς να εξασφαλίσουν εργασία και χρήματα για την επιβίωσή τους κατέφυγαν σε εκκλησιαστικά περιβάλλοντα όπου υπάρχουν πολλοί αφελείς και εύπιστοι και κηρύττουν τον λόγον του Θεού αναμεμιγμένον με ιστοριούλες… «θαυματοποιές» ενέργειες, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως την επιβίωσή τους.
  2. B.  Είτε επειδή επίστευσαν εις τον λόγον του Θεού και έγιναν μάλιστα και κήρυκες. Πιθανώς, άρχισαν καλά την πνευματική τους ζωή, απεδέχθησαν τον λόγον του Θεού δια της πίστεως, αλλά αργότερα, όταν έγιναν ιερείς ή πoιμένες εκκλησιών ή, ή, ή… η αγάπη για το χρήμα τους αιχμαλώτισε και έγιναν όργανα του διαβόλου χρησιμοποιώντας τον λόγον του Θεού, ως μέσο βιοποριστικό ή και πλουτισμού… (1Τιμ.6:5). Έγιναν Χριστέμποροι! Τέτοιοι άνθρωποι, τί είδους μαρτυρία έχουν μέσα στην καρδιά τους; Θα σωθούν εάν δεν μετανοήσουν ειλικρινά και δεν απορρίψουν τη ζωή της αμαρτίας; Στην Γαλάτας 5:9 είναι γραμμένον: «Ολίγη ζύμη καθιστά όλον το φύραμα ένζυμον.»

Έδωσαν τη δυνατότητα στη «ζύμη» να ζυμώσει όλη τους τη ζωή…

 

Ιωάννης ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ

baltatzis@skynet.be

Συνεχίζεται…

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.