Κεφάλαιον 27 , Συνέχεια από το Κεφάλαιον 26

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13)

Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού

 

Σειρά Βιβλικών μελετών επί

ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

ΚΑΙ

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ-Σειρά Βιβλικών μελετών (7).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 1. Προϋποθέσεις που έθεσε ο Ιησούς Χριστός…

Πριν κλείσω αυτήν τη σειρά με θέμα «Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ», θα ήθελα να επαναλάβω εκείνο που έγραψα στην αρχή αυτής της σειράς: Πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιόν λόγον δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πιστών στο θέμα της ασφαλείας του πιστού και διαφωνούν, διότι αμφότεροι έχουν δίκιο· είναι κάτι που εξαρτάται από τις εκλογές του πιστού, από την ποιότητα του πιστού… Προσωπικώς, ποτέ δεν διεπίστωσα ένα τέτοιο πρόβλημα κατά την πολυετή μελέτη του λόγου του Θεού. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι δύο αυτές πνευματικές θέσεις είναι σωστές, δεδομένου ότι αμφότερες χρησιμοποιούν σωστά, κατάλληλα και απολύτως σχετικά εδάφια για το αμφιλεγόμενο θέμα αλλά αμφότερες δεν διευκρινίζουν υπό ποίους όρους και σε τι είδος πιστών αναφέρονται!

Εξετάσαμε αυτό το αντιλεγόμενο θέμα σε τρεις ενότητες:

α) Πώς σώζεται ο άνθρωπος.

β) Ποιός πιστός κινδυνεύει να χάσει τη σωτηρία του, και

γ) Ποιός πιστός δεν κινδυνεύει να χάσει τη σωτηρία του.

            Σκοπός μου μ’αυτή τη σειρά ήταν και είναι να εξηγήσω τους λόγους γιατί θεωρώ ότι οι δύο αυτές θέσεις είναι σωστές υπό ορισμένας προϋποθέσεις. Η αγάπη του Θεού είναι άνευ όρων, αλλά όλα όσα μας αφορούν είναι υπό όρους! Παράδειγμα: «…Ο πιστεύων εις Εμέ έχει ζωήν αιώνιον» (Ιωάν.6:47)! Δεν πιστεύεις, δεν σώζεσαι…

Πιστεύω ακράδαντα ότι η Βίβλος ομιλεί τόσον για την ασφάλεια όσον και για την ανασφάλεια του πιστού, εφόσον ο πιστός πληροί ΟΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ! Η Βίβλος περιέχει και τις δύο περιπτώσεις, συναρτήσει της θέσεως της καρδίας του πιστού και της πορείας του ενώπιον του Θεού. Όλα εξαρτώνται από τις επιλογές της καρδιάς μας (της θελήσεώς μας), από τις αποφάσεις μας και την πνευματική μας πορεία! Όλα εξαρτώνται από την πνευματική θέση του πιστεύοντος για τον οποίον ομιλούμε. Η Αγία Γραφή λέγει: «Υιέ μου, δος την καρδίαν σου εις εμέ, και ας προσέχωσιν οι οφθαλμοί σου εις τας οδούς μου» (Παρ.23:26). Τί σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει, δώστε μου τη «θέλησή» σας. Ο Θεός ζητά εσένα! Ο Θεός δέχεται τη θέλησή μας ΕΑΝ Του την δώσουμε ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ!

Κανείς δεν εξαιρείται από την αρχή, δηλ. εκ των προτέρων! «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάν.3:16). Κανείς δεν είναι προορισμένος να χαθεί! Τουναντίον η αγάπη του Θεού «… θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας » (1Τιμ.2:4). Πολλά άλλα εδάφια το αποδεικνύουν. Θέλει, επίσης, όλοι οι πιστεύοντες που περιπατούν ατάκτως να αναζωπυρωθούν πνευματικώς! Επιπλέον, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη σωστή και τελική επιλογή του οποιαδήποτε στιγμή.

 Διαφορετική δεν ήταν η περίπτωση του Ησαύ, επειδή δεν μπορούσε να ‘αγοράσει’ εκείνο που είχε ήδη πουλήσει: Η απόφασή του, η επιλογή της καρδιάς του, είχε καταστήσει τη «συναλλαγή» τελική. Είχε περιφρονήσει ενσυνείδητα και οριστικά το προνόμιο του δικαιώματος του πρωτοτόκου! Λυπήθηκε επειδή είχε ήδη πουλήσει και χάσει οριστικά το προνόμιό του. Δεν είχε ωστόσο, λυπηθεί, δεν είχε μετανοήσει για την ασέβεια της βεβήλου πράξεώς του αλλά για το προνόμιο που είχε χάσει! (Έτσι δυστυχώς κάνουν και πολλοί άνθρωποι! Λυπούνται για την αποτυχία τους αλλά όχι για την ασέβειάν τους! Δεν μετανοούν). Βλέπομε ότι στην αρχή επιζητούσε να εκδικηθεί… να θανατώσει τον αδελφόν του! Όλοι δεν είναι ως ο Ησαύ!

Άλλοι πάλιν έχουν τη δυνατότητα ριζικής αλλαγής της καταταστάσεώς τους και να αναζωπυρωθούν διότι απλώς είναι μεταξύ δύο φρονημάτων (1Βασιλέων 18:21). Ο Ιάκωβος ομίλησε με το ίδιο πνεύμα όταν είπε: «πλησιάσατε εις τον Θεόν, και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Καθαρίσατε τας χείρας σας, αμαρτωλοί, και αγνίσατε τας καρδίας, δίγνωμοι» (Αρχαίον κείμενον: δίψυχοι=διπλής ψυχής) (Ιάκ.4:8). «Εάν λοιπόν καθαρίση τις εαυτόν από τούτων, θέλει είσθαι σκεύος τιμίας χρήσεως, ηγιασμένον και εύχρηστον εις τον δεσπότην, ητοιμασμένον εις παν έργον αγαθόν» (2Τιμ.2:21).

Πού βρίσκεται το πρόβλημα; Στη στενοκεφαλιά μας και στην προσκόλλησή μας στα δογματικά στερεότυπα των εκκλησιών μας που μας εμποδίζουν να ιδούμε την άλλη ή τις άλλες όψεις της αληθείας! Το λέγω ακόμη μια φορά: Η ασφάλεια του πιστεύοντος εξαρτάται από την ειλικρινή του μετάνοια και την ειλικρινή του πίστη! Εάν αγαπά ΕΞ ΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ τον Σωτήρα του Ιησούν Χριστόν. Υπάρχουν πιστοί οι οποίοι παρέστησαν τα σώματά τους θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική τους λατρεία, και δεν συμμορφόνονται με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνονται διά της ανακαινίσεως του νοός τους, ώστε να δοκιμάζουν τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον (Ρωμ.12:1-2). Υπάρχουν, όμως, άλλοι, οι οποίοι «Ομολογούσιν ότι γνωρίζουσι τον Θεόν, με τα έργα όμως αρνούνται, βδελυκτοί όντες και απειθείς και εις παν έργον αγαθόν αδόκιμοι» (Τίτος 1:16).

Εκείνοι που δεν μετανοούν δεν έχουν θέση στην οικογένεια του Χριστού. «…Εάν δεν σε νίψω δεν έχεις μέρος μετ’εμού!» (Ιωάν.13:8). Ποιός άνθρωπος θα εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Χριστού και ο Χριστός δεν θα τηρήσει την «υποσχεσή Του» να τον φυλάξει μέχρι τέλους; Αυτός ο άνθρωπος έχει τη μαρτυρία μέσα του για την ασφάλεια της σωτηρίας του! Εάν η καρδία του (η θέλησή του) είναι πιστή ενώπιον του Θεού, ο Θεός κάνει μια συμφωνία μαζί του: Να τον ευλογεί και να τον προστατεύει: «Ο προσφέρων θυσίαν αινέσεως, ούτος με δοξάζει· και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού θέλω δείξει την σωτηρίαν του Θεού» (Ps.50:23)

Υπάρχει ένας ιδιαίτερα σημαντικός λόγος που είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός: «Αγωνίζεσθε να εισέλθητε διά της στενής πύλης· διότι πολλοι, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή» (Λουκ.13:24). Στις χριστιανικές εκκλησίες πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ειλικρινά στη θυσία και την ανάσταση του Χριστού για τις αμαρτίες τους αλλά που δεν έχουν ποτέ εμπιστευθεί τη ζωή τους στον Χριστόν και που δεν Τον έχουν δεχθεί ως ΚΥΡΙΟΝ της ζωής τους! Λόγω τέτοιων ατόμων, η σαρκικότης επικρατεί και το Ευαγγέλιον του Κυρίου και Σωτήρος μας βλασφημείται! «Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχον την σφραγίδα ταύτην· Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού, και· Ας απομακρυνθή από της αδικίας πας όστις ονομάζει το όνομα του Κυρίου [………] Μήπως υπάρχουν, σύμφωνα με τη Γραφή, «σχεδόν» χριστιανοί; O απόστολος Παύλος έγραψε προς τους ‘πιστούς’ της εκκλησίας της Κορίνθου: «Aλλά σεις αδικείτε και αποστερείτε, και μάλιστα αδελφούς. Η δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού; Μη πλανάσθε […] » (1Κορ.6:8-9).

Ας προσέξουμε τον λόγον της Γραφής που ακολουθεί: «… Δέομαι, Κύριε, Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάττων την διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τας εντολάς αυτού» (Νεεμ.1:5· Δαν.9:4· Έξοδ.20:6). Μήπως φυλάττει την διαθήκην και το έλεος προς τους μη αγαπώντας Αυτόν και μη τηρούντας τας εντολάς Αυτού; Τι σημαίνει αυτό; Εάν, αντιθέτως, η καρδία (η θέληση) δεν είναι πιστή ενώπιον του Θεού, ο Θεός θέλει μεν αλλά δεν μπορεί να τον ευλογεί και να τον προστατεύει!

 

2. Η κάμετε το δένδρον καλόν, και τον καρπόν αυτού καλόν…

Αυτή η βασική αρχή μάς δίνει το δικαίωμα να βγάλουμε το ακόλουθο συμπέρασμα: Εάν ο άνθρωπος είναι καλός, ο καρπός του θα είναι καλός! Αν η καρδιά του είναι καθαρή, τότε ο καρπός του θα είναι καθαρός! Μήπως η καθαρή καρδιά θα κάνει ακάθαρτες επιλογές; Ιδού πώς ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός διετύπωσε το ‘αξίωμα’ περί της καρδίας του ανθρώπου: Διότι δεν είναι δένδρον καλόν, το οποίον κάμνει καρπόν σαπρόν, ουδέ δένδρον σαπρόν, το οποίον κάμνει καρπόν καλόν· επειδή έκαστον δένδρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζεται. Διότι δεν συνάγουσιν εξ ακανθών σύκα, ουδέ τρυγώσιν εκ βάτου σταφύλια. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθόν, και ο κακός άνθρωπος εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακόν· διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού» (Λουκ.6:43-45, επίσης Ματ.12:33-35 και Μάρκ.7:21 ).

Ο απόστολος Ιωάννης λέγει: «Πας όστις εγεννήθη εκ του Θεού (οπότε είναι δένδρον καλόν δηλ. ο άνθρωπος είναι με καθαρή καρδιά) αμαρτίαν δεν πράττει (δεν παράγει καρπόν κακόν ή κάνει κακές εκλογές), διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτώ· και δεν δύναται να αμαρτάνη, (δεν δύναται, δεν ανέχεται να εμμένει στην αμαρτία του) διότι εγεννήθη εκ του Θεού» (1Ιωάν.3:9). Η απάντηση ευρίσκεται στον ‘λόγον’ «διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτώ»! Στον Θεόν ανήκει η δόξα!

Ας γίνω σαφέστερος:

 • Πάντοτε επίστευα και πιστεύω ότι εκείνοι που είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΩΘΕΝΤΕΣ ΜΕΝΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΕ-ΣΩΣΜΕΝΟΙ διότι έχουν δώσει όλη τους την καρδιά, δηλαδή τη θέλησή τους στον Θεόν – είτε εξ αρχής είτε σε μεταγενέστερη στιγμή στη ζωή τους – από αγάπη προς Κύριον Ιησούν Χριστόν, με όλη την καρδιά τους, και με όλη την ψυχήν τους, και με όλη τη διάνοιά τους και με όλη τη δύναμή τους και αγαπούν τον πλησίον τους όπως τον εαυτόν τους (Παρ.23:26, Μάρκ.12:30-31). Και τούτο διότι εδέχθησαν τον Ιησούν Χριστόν ως Κύριον της ζωής τους.
 • Πάντοτε επίστευα και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι της εκκλησίας που ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή (τον Ιησούν Χριστόν), διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον (Ιωάν.3:16), ΑΛΛΑ οι οποίοι δεν έχουν ποτέ δώσει όλη την καρδιά τους (όλη τη θέλησή τους) στον Θεόν! Έχουν προσκολληθεί στην εκκλησία και στις δραστηριότητές της, σε αγαθοεργίες, σε βελτίωση της συμπεριφοράς τους κ.λπ., αλλά δεν έχουν επιστρέψει στον Κύριον! O Θεός είπε δια του προφήτου Ιερεμίου: «Εάν επιστρέψης, Ισραήλ, λέγει Κύριος, επίστρεψον προς ΕΜΈ…» (Ιερ.4:1)! Τέτοιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι σεσωσμένοι επειδή επίστευσαν, αλλά δεν είναι ακόμα «ασφαλείς»! Μπορούν όμως να γίνουν ασφαλείς, εάν, κάποια ημέρα υπακούσουν εξ όλης καρδίας στην πρώτη και στη δεύτερη μεγαλύτερες εντολές του Θεού (Μάρκ.12:30-31) και δεχθούν τον Ιησούν Χριστόν Κύριον της ζωής τους.

Η καρδιά που είναι πλήρως δοσμένη στον Κύριον περιπατεί εις τας οδούς Του! «Μακάριοι οι φυλάττοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εκζητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας· αυτοί βεβαίως δεν πράττουσιν ανομίαν· εν ταις οδοίς αυτού περιπατούσι» (Ψαλ.119:2-3). Εκείνο που ο Θεός μετράει είναι να πιστεύεις με όλη σου την καρδιά και να Του δώσεις όλη σου την καρδιά! Η ευθύτης και η καθαρότης της καρδιάς ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Επομένως, ο άνθρωπος, ο οποίος έχει πραγματικά γεννηθεί από τον Θεόν έχει καθαρή καρδιά και θα χρησιμοποιηθεί από τον Θεόν! Βάζετε καθαρό νερό για να πιείτε σε βρώμικο ποτήρι, ακόμα και αν είναι χρυσό ή ασημένιο που λάμπει; Ο Θεός είπε: «Οι οφθαλμοί μου θέλουσιν είσθαι επί τους πιστούς της γης, διά να συγκατοικώσι μετ’ εμού· ο περιπατών εν οδώ αμώμω, ούτος θέλει με υπηρετεί» (Ψαλ.101:6). Όταν η Γραφή λέγει: «ο περιπατών εν οδώ αμώμω, ούτος θέλει με υπηρετεί, δεν σημαίνει «αναμαρτησία» αλλά περιπάτημα με υπακοή όσον αφορά τη μετάνοια, την πίστη στον λόγον Του και εμπιστοσύνη στον χαρακτήρα του Θεού. Σημαίνει καθαρότητα, ταπεινοφροσύνη, συντριβή. Με άλλα λόγια, τελεία αγάπη για την αλήθεια την πνευματική διαφάνεια και τη δικαιοσύνη! Ο Θεός, ως «αντάλλαγμα», του δείχνει τη σωτηρία Του και πραγματοποιεί όλες τις υποσχέσεις και ευλογίες Του, ναι,  σε όλους όσους ευθετούν την οδόν τους (Ψαλ.50:23), καθώς και σε όλους όσους ξεχωρίζουν το πολύτιμο από το αχρείο! Τότε τους κάνει σαν το στόμα Του (Ιερ.15:19). Το μυστικό, λοιπόν, είναι η ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της καρδιάς και της ζωής! «Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν» (Ματ.5:8). Ο Παύλος εδήλωσε: «Ευχαριστώ τον Θεόν, τον οποίον λατρεύω από προγόνων μετά καθαράς συνειδήσεως… » (2Τιμ.1:3). Και όμως τον ελάτρευε εν πλάνη! Είναι λοιπόν δυνατόν να λατρεύεις τον Θεόν με καθαρή συνείδηση και να είσαι ταυτόχρονα σε «πλάνη» όπως ο Παύλος ήταν πριν από την επιστροφή του στον Χριστόν! Αυτός όμως είναι και ο λόγος για τον οποίον έλαβε έλεος και χάρη από τον Θεόν…

 

 1. Αρχή σοφίας

ΕΑΝ ο άνθρωπος γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα και δεν τα έχει ακόμα θέσει εφαρμογή, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο φόβος του Θεού δεν είναι στην καρδιά του. Δεν τρέμει τον Λόγον του Θεού! Δεν φοβάται τον Θεόν και δεν αφήνει ο λόγος του Θεού να τον επηρεάσει στο βάθος της καρδιάς του. Δεν ζη με τον φόβον ότι θα χάσει ό,τι ο Θεός του χάρισε! Δεν φοβάται τις συνέπειες της αδιαφορίας, της αμαρτίας και της ανυπακοής! Μόνον ο φόβος του Θεού μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από το κακό. «Διά χάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία· και διά του φόβου του Κυρίου εκκλίνουσιν οι άνθρωποι από του κακού» (Παρ.16:6). Έχετε ποτέ γνωρίσει κάποιον που δεν απομακρύνεται από την αμαρτία και την αδιαφορία; Ο φόβος του Θεού δεν είναι στην καρδιά του! Ποτέ δεν έλαβε σοβαρά υπόψη τη στιγμή κατά την οποίαν θα κληθεί να λογοδοτήσει στον Θεόν. Πρέπει να προσευχηθεί, ώστε ο Κύριος των δυνάμεων να αγιασθεί στη συνείδησή του… και αυτός να είναι ο φόβος του και αυτός να είναι ο τρόμος του (Ησα.8:12-13). Ο φόβος του Θεού πρέπει να γίνει η πηγή της σοφίας του. Μόνον έτσι θα τηρεί τις εντολές Του επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου! Ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο και παν κρυπτόν, είτε αγαθόν είτε πονηρόν (Εκκλ.12:13-14). Τότε, όταν παρουσιασθεί ενώπιον του Θεού θα είναι πλήρης καρπών δικαιοσύνης των διά του Ιησού Χριστού προς δόξαν και έπαινον Θεού (Φιλιπ.1:11). Αυτός ο άνθρωπος δεν θα αποθαρρύνεται λόγω των πνευματικών απαιτήσεων του Θεού. Ξεύρει ότι, Εκείνος που τον καλεί στην αγία ζωή Εκείνος και θα το κάνει! Ως εκ τούτου, όλοι ας Tου ειπούμε εξ όλης καρδίας: Γενηθήτω το θέλημά σου! Αμήν!

Κλείνοντας με αυτό το κεφάλαιο αυτή τη σειρά μελετών, θα ήθελα να εφελκύσω και πάλιν την προσοχή όλων μας στις ακόλουθες αλήθειες: «Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν» (2Πέτ.3:9). Ο Θεός «… θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας» (1Τιμ.2:4). Ο Θεός είναι οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός (Ψαλ.86:15). Η υπομονή του Κυρίου αποβλέπει στη σωτηρία μας (2Πέτ.3:15). Τί αγάπη, τί υπομονή, τί καλοσύνη! Ο Θεός θέλει κανείς να μη απολεσθεί!· Ωστόσο, πολλοί θα απολεσθούν! Tο φως ήλθεν εις τον κόσμον και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως· διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών (Ιωάν.3:19). Αν, αντίθετα, είχαν κανει την καλή πράξη δικαιοσύνης μέσα στην καρδιά τους με λύπη κατά Θεόν, ομολογώντας το τί είναι, τί έκαναν και τί κάνουν, η χάρη του Θεού θα μπορούσε τότε να βασιλεύσει επάνω τους και να εμπλουτίσει τη ζωή τους. Τότε, όλες οι υποσχέσεις για προστασία και ευλογία θα ήταν στην «ημερησία διάταξη»… Η χάρη του Θεού δεν είναι για τους άνδρες και τις γυναίκες που είναι τέλειοι, αλλά για εκείνους που ταπεινά και με φόβο Θεού αναγνωρίζουν την πνευματική τους κατάσταση! Η μετάνοια και και η πίστη είναι το μέσο για να αποφύγουμε την απώλεια. Κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι η χάρη του Θεού είναι ένα «passe-partout». Οχι! Η χάρη του Θεού μπορεί να βασιλεύσει μόνο υπό μία προϋπόθεση και αυτή η προϋπόθεση είναι η δικαιοσύνη… (Ρωμ.5:21). Η μετάνοια είναι η βασική πράξη ή το συστατικό της δικαιοσύνης μεταξύ ανθρώπου και Θεού! Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς μετάνοια και χωρίς πίστη ενεργουμένη δια της αγάπης.

 

Η προσευχή μου…

Εύχομαι ολόψυχα όπως οι αποδέκτες αυτής της σειράς των πνευματικών μελετών να οικοδομήθηκαν όπως και εγώ. Το ίδιο εύχομαι και για όλους τους πιστούς, διότι αυτό το αμφιλεγόμενο θέμα είναι ένα μεταξύ πολλών άλλων που έχουν διχάσει την εκκλησία του Χριστού! Είθε ο Κύριος να χρησιμοποίησε αυτόν τον κόπον της αγάπης για την ορθοτόμηση της αληθείας, στην ενότητα της εκκλησίας και ιδιαιτέρως στην πνευματική οικοδομή των πιστών.

Προσεύχομαι, ώστε πολλές ψυχές να έλθουν εις επίγνωσιν της αληθείας και να σωθούν αφετέρου δε όλοι όσοι επικαλούνται το όνομα του Κυρίου να αναλάβουν την πανοπλίαν του Θεού που έχει θέσει στη διάθεσή μας:

 • Να αγαπήσουμε εξ όλης καρδίας την αλήθεια
 • Να ενδυθούμε τον θώρακα της δικαιοσύνης
 • Να φλέγεται η καρδιά μας από ζήλο για να μεταδίδουμε το ευαγγέλιον της σωτηρίας του Χριστού σε κάθε παρεχόμενη ευκαιρία•
 • Να χρησιμοποιούμε επιτυχώς την πίστη στον Χριστόν και τις πολύτιμες υποσχέσεις Του σε όλες τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς από τους οποίους περνούμε•
 • Να φορούμε την περικεφαλαίαν της δια της χάριτος σωτηρίας
 • Να είμαστε οπλισμένοι με την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού αλλά και να μπορούμε να τον χειρίζομαστε αποτελεσματικά αναλόγως των περιπτώσεων και περιστάσεων•
 • Πάνω δε απ’όλα να προσευχόμαστε αδιαλείπτως για το κάθε τι δια του Πνεύματος του Αγίου, περιμένοντας με υπομονή και με ευχαριστίες τις ευλογίες που ο Θεός έχει εναποταμιευμένες διά τους αγαπώντας Αυτόν. Αμήν. (Εφε.6:10-18).

            «Η χάρις είη μετά πάντων των αγαπώντων τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν

εν καθαρότητι· αμήν» (Εφεσ.6:24)

 

Ιωάννης ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ

baltatzis@skynet.be

ΤΕΛΟΣ

Και τω Θεώ δόξα!

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.