ΓΕΝΕΣΙΣ – mp3

Ακούστε το βιβλίο της Γενέσεως.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-11.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-13.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-15.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-17.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-19.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-21.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-23.mp3] κεφάλαιο 24/κδ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-24.mp3]
κεφάλαιο 25/κε[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-25.mp3] κεφάλαιο 26/κς[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-26.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-27.mp3] κεφάλαιο 28/κη[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-28.mp3]
κεφάλαιο 29/κθ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-29.mp3] κεφάλαιο 30/λ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-30.mp3]
κεφάλαιο 31/λα[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-31.mp3] κεφάλαιο 32/λβ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-32.mp3]
κεφάλαιο 33/λγ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-33.mp3] κεφάλαιο 34/λδ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-34.mp3]
κεφάλαιο 35/λε[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-35.mp3] κεφάλαιο 36/λς[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-36.mp3]
κεφάλαιο 37/λζ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-37.mp3] κεφάλαιο 38/λη[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-38.mp3]
κεφάλαιο 39/λθ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-39.mp3] κεφάλαιο 40/μ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-40.mp3]
κεφάλαιο 41/μα[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-41.mp3] κεφάλαιο 42/μβ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-42.mp3]
κεφάλαιο 43/μγ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-43.mp3] κεφάλαιο 44/μδ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-44.mp3]
κεφάλαιο 45/με[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-45.mp3] κεφάλαιο 46/μς[audio:http://.sporeas.com/audio/01-Genesis-46.mp3]
κεφάλαιο 47/μζ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-47.mp3] κεφάλαιο 48/μη[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-48.mp3]
κεφάλαιο 49/μθ[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-49.mp3] κεφάλαιο 50/ν[audio:http://sporeas.com/audio/01-Genesis-50.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ