ΙΕΖΕΚΙΗΛ – mp3

Ακούστε το βιβλίο του Ιεζεκιήλ.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-11.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-13.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-15.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-17.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-19.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-21.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-23.mp3] κεφάλαιο 24/κδ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-24.mp3]
κεφάλαιο 25/κε[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-25.mp3] κεφάλαιο 26/κς[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-26.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-27.mp3] κεφάλαιο 28/κη[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-28.mp3]
κεφάλαιο 29/κθ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-29.mp3] κεφάλαιο 30/λ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-30.mp3]
κεφάλαιο 31/λα[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-31.mp3] κεφάλαιο 32/λβ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-32.mp3]
κεφάλαιο 33/λγ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-33.mp3] κεφάλαιο 34/λδ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-34.mp3]
κεφάλαιο 35/λε[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-35.mp3] κεφάλαιο 36/λς[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-36.mp3]
κεφάλαιο 37/λζ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-37.mp3] κεφάλαιο 38/λη[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-38.mp3]
κεφάλαιο 39/λθ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-39.mp3] κεφάλαιο 40/μ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-40.mp3]
κεφάλαιο 41/μα[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-41.mp3] κεφάλαιο 42/μβ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-42.mp3]
κεφάλαιο 43/μγ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-43.mp3] κεφάλαιο 44/μδ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-44.mp3]
κεφάλαιο 45/με[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-45.mp3] κεφάλαιο 46/μς[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-46.mp3]
κεφάλαιο 47/μζ[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-47.mp3] κεφάλαιο 48/μη[audio:http://sporeas.com/audio/26-Ezekiel-48.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ