ΙΕΡΕΜΙΑΣ – mp3

Ακούστε το βιβλίο του Ιερεμία.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-11.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-13.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-15.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-17.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-19.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-21.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-23.mp3] κεφάλαιο 24/κδ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-24.mp3]
κεφάλαιο 25/κε[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-25.mp3] κεφάλαιο 26/κς[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-26.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-27.mp3] κεφάλαιο 28/κη[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-28.mp3]
κεφάλαιο 29/κθ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-29.mp3] κεφάλαιο 30/λ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-30.mp3]
κεφάλαιο 31/λα[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-31.mp3] κεφάλαιο 32/λβ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-32.mp3]
κεφάλαιο 33/λγ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-33.mp3] κεφάλαιο 34/λδ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-34.mp3]
κεφάλαιο 35/λε[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-35.mp3] κεφάλαιο 36/λς[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-36.mp3]
κεφάλαιο 37/λζ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-37.mp3] κεφάλαιο 38/λη[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-38.mp3]
κεφάλαιο 39/λθ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-39.mp3] κεφάλαιο 40/μ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-40.mp3]
κεφάλαιο 41/μα[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-41.mp3] κεφάλαιο 42/μβ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-42.mp3]
κεφάλαιο 43/μγ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-43.mp3] κεφάλαιο 44/μδ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-44.mp3]
κεφάλαιο 45/με[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-45.mp3] κεφάλαιο 46/μς[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-46.mp3]
κεφάλαιο 47/μζ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-47.mp3] κεφάλαιο 48/μη[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-48.mp3]
κεφάλαιο 49/μθ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-49.mp3] κεφάλαιο 50/ν[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-50.mp3]
κεφάλαιο 51/να[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-51.mp3] κεφάλαιο 52/νβ[audio:http://sporeas.com/audio/24-Jeremiah-52.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ