ΙΩΒ – mp3

Ακούστε το βιβλίο του Ιώβ.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-11.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-13.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-15.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-17.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-19.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-21.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-23.mp3] κεφάλαιο 24/κδ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-24.mp3]
κεφάλαιο 25/κε[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-25.mp3] κεφάλαιο 26/κς[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-26.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-27.mp3] κεφάλαιο 28/κη[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-28.mp3]
κεφάλαιο 29/κθ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-29.mp3] κεφάλαιο 30/λ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-30.mp3]
κεφάλαιο 31/λα[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-31.mp3] κεφάλαιο 32/λβ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-32.mp3]
κεφάλαιο 33/λγ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-33.mp3] κεφάλαιο 34/λδ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-34.mp3]
κεφάλαιο 35/λε[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-35.mp3] κεφάλαιο 36/λς[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-36.mp3]
κεφάλαιο 37/λζ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-37.mp3] κεφάλαιο 38/λη[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-38.mp3]
κεφάλαιο 39/λθ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-39.mp3] κεφάλαιο 40/μ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-40.mp3]
κεφάλαιο 41/μα[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-41.mp3] κεφάλαιο 42/μβ[audio:http://sporeas.com/audio/18-Job-42.mp3]

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ