ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ – mp3

Ακούστε το βιβλίο των Παροιμιών.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-11.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-13.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-15.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-17.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-19.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-21.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-23.mp3] κεφάλαιο 24/κδ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-24.mp3]
κεφάλαιο 25/κε[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-25.mp3] κεφάλαιο 26/κς[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-26.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-27.mp3] κεφάλαιο 28/κη[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-28.mp3]
κεφάλαιο 29/κθ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-29.mp3] κεφάλαιο 30/λ[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-30.mp3]
κεφάλαιο 31/λα[audio:http://sporeas.com/audio/20-Proverbs-31.mp3]  

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ