2 ΒΑΣΙΛΕΩΝ – mp3

Ακούστε το βιβλίο 2 Βασιλέων.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

 

κεφάλαιο 1/α

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-01.mp3]κεφάλαιο 1/α

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-02.mp3]κεφάλαιο 2/β

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-03.mp3]κεφάλαιο 3/γ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-04.mp3]κεφάλαιο 4/δ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-05.mp3]κεφάλαιο 5/ε

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-06.mp3]κεφάλαιο 6/ς

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-07.mp3]κεφάλαιο 7/ζ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-08.mp3]κεφάλαιο 8/η

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-09.mp3]κεφάλαιο 9/θ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-10.mp3]κεφάλαιο 10/ι

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-11.mp3]κεφάλαιο 11/ια

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-12.mp3]κεφάλαιο 12/ιβ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-13.mp3]κεφάλαιο 13/ιγ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-14.mp3]κεφάλαιο 14/ιδ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-15.mp3]κεφάλαιο 15/ιε

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-16.mp3]κεφάλαιο 16/ις

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-17.mp3]κεφάλαιο 17/ιζ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-18.mp3]κεφάλαιο 18/ιη

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-19.mp3]κεφάλαιο 19/ιθ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-20.mp3]κεφάλαιο 20/κ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-21.mp3]κεφάλαιο 21/κα

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-22.mp3]κεφάλαιο 22/κβ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-23.mp3]κεφάλαιο 23/κγ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-24.mp3]κεφάλαιο 24/κδ

[audio:http://sporeas.com/audio/12-II-Kings-25.mp3]κεφάλαιο 25/κε

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ