2 ΧΡΟΝΙΚΩΝ – mp3

Ακούστε το βιβλίο 2 Χρονικών.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

 

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-11.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-13.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-15.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-17.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-19.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-21.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-23.mp3] κεφάλαιο 24/κδ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-24.mp3]
κεφάλαιο 25/κε[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-25.mp3] κεφάλαιο 26/κς[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-26.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-27.mp3] κεφάλαιο 28/κη[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-28.mp3]
κεφάλαιο 29/κθ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-29.mp3] κεφάλαιο 30/λ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-30.mp3]
κεφάλαιο 31/λα[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-31.mp3] κεφάλαιο 32/λβ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-32.mp3]
κεφάλαιο 33/λγ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-33.mp3] κεφάλαιο 34/λδ[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-34.mp3]
κεφάλαιο 35/λε[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-35.mp3] κεφάλαιο 36/λς[audio:http://sporeas.com/audio/14-II-Chronicles-36.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ