Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΚΑ

«…και να περιπατής ταπεινώς μετά του Θεού σου» (Μιχ.6:8)

Με άγγιξε βαθειά το εδάφιο που διάβασα προσφάτως και που λέγει: «Ο άνθρωπος δε όστις φερθή υπερηφάνως, ώστε να μη υπακούση εις τον ιερέα τον παριστάμενον να λειτουργή εκεί ενώπιον…

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

I. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εισαγωγή: Ένα έτος έχει παρέλθει και ένα νέο έτος είναι επί θύραις. Είναι πολύ φυσικό να θελήσουμε να ρίξουμε μιά ματιά στο παρελθόν έτος γιά να αξιολογήσουμε…

Το παράδοξον της γεννήσεως του Ιησού

“Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη.”…

«Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον…»

Η χάρη του Θεού μ’ εβοήθησε να εννοήσω καλύτερα – μεταξύ άλλων πραγμάτων – μιά μεγάλη και ένδοξη αλήθεια από τον λόγον Του και από τον χαρακτήρα Του, χρησιμοποιώντας τη…

ΕΙΠΕ Ο ΑΦΡΩΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ‘ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ’. . .

«Είπεν ο άφρων εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρησαν· έγειναν βδελυροί εις τα έργα· δεν υπάρχει πράττων αγαθόν.» (Ψαλ.14:1 και 53:1) Η αθεΐα ή η πολυθεΐα του άφρονος…

“Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά …”

“ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά να ήναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων μετά πραότητος τους αντιφρονούντας, μήποτε δώση εις αυτούς ο Θεός μετάνοιαν, ώστε…

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ

«Ασφάλισόν με, δέομαι· γενού εις εμέ εγγυητής πλησίον σου· τις ήθελεν εγγυηθή εις εμέ;» (Ιώβ 17:3)  Τα τρομοκρατικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά στην Ισπανία και…

Η ΑΓΑΠΗ του ΘΕΟΥ και η ΑΓΑΠΗ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ

«Διότι εγώ είμαι ο Κύριος· δεν αλλοιούμαι· διά τούτο σεις, …, δεν απωλέσθητε. » (Μαλ.3:6) «διότι η καλωσύνη σας είναι ως νεφέλη πρωϊνή και ως δρόσος εωθινή ήτις παρέρχεται.» (Ωσηέ…

Η ΕΝΟΤΗΣ των ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΣΚΑΝΔΑΛΑ και ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

«…σπουδάζοντες να διατηρήτε την ενότητα του Πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης.» (Εφεσ.4:1-3) Κατά τη διάρκεια της μακράς πνευματικής πορείας μου, είδα εντελώς αδικαιολόγητους διχασμούς ως επίσης και φιλονικίες για…

Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού… (2 Κορ.5:10)

Έμπροσθεν του βήματος του Χριστού Καθώς εδιάβαζα τον λόγον του Θεού, η ψυχή μου καταλήφθηκε από βαθύ και ευσεβή φόβο όταν πρόσεξα το εδάφιο: «Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν…