ΨΑΛΜΟΙ (από 01 έως 50) – mp3

Ακούστε το βιβλίο των Ψαλμών / Ψαλμοί από 01 έως 50.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-001.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-002.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-003.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-004.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-005.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-006.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-007.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-008.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-009.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-010.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-011.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-012.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-013.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-014.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-015.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-016.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-017.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-018.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-019.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-020.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-021.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-022.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-023.mp3] κεφάλαιο 24/κδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-024.mp3]
κεφάλαιο 25/κε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-025.mp3] κεφάλαιο 26/κς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-026.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-027.mp3] κεφάλαιο 28/κη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-028.mp3]
κεφάλαιο 29/κθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-029.mp3] κεφάλαιο 30/λ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-030.mp3]
κεφάλαιο 31/λα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-031.mp3] κεφάλαιο 32/λβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-032.mp3]
κεφάλαιο 33/λγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-033.mp3] κεφάλαιο 34/λδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-034.mp3]
κεφάλαιο 35/λε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-035.mp3] κεφάλαιο 36/λς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-036.mp3]
κεφάλαιο 37/λζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-037.mp3] κεφάλαιο 38/λη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-038.mp3]
κεφάλαιο 39/λθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-039.mp3] κεφάλαιο 40/μ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-040.mp3]
κεφάλαιο 41/μα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-041.mp3] κεφάλαιο 42/μβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-042.mp3]
κεφάλαιο 43/μγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-043.mp3] κεφάλαιο 44/μδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-044.mp3]
κεφάλαιο 45/με[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-045.mp3] κεφάλαιο 46/μς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-046.mp3]
κεφάλαιο 47/μζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-047.mp3] κεφάλαιο 48/μη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-048.mp3]
κεφάλαιο 49/μθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-049.mp3] κεφάλαιο 50/ν[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-050.mp3]

 

Ακούστε τούς Ψαλμούς 51 έως 100

Ακούστε τους Ψαλμούς 101 έως 150

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ