ΨΑΛΜΟΙ (από 101 έως 150) – mp3

Ακούστε το βιβλίο των Ψαλμών / Ψαλμοί από 101 έως 150.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

  
κεφάλαιο 101/ρα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-101.mp3] κεφάλαιο 102/ρβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-102.mp3]
κεφάλαιο 103/ργ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-103.mp3] κεφάλαιο 104/ρδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-104.mp3]
κεφάλαιο 105/ρε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-105.mp3] κεφάλαιο 106/ρς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-106.mp3]
κεφάλαιο 107/ρζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-107.mp3] κεφάλαιο 108/ρη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-108.mp3]
κεφάλαιο 109/ρη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-109.mp3] κεφάλαιο 110/ρι[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-110.mp3]
κεφάλαιο 111/ρια[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-111.mp3] κεφάλαιο 112/ριβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-112.mp3]
κεφάλαιο 113/ριγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-113.mp3] κεφάλαιο 114/ριδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-114.mp3]
κεφάλαιο 115/ριε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-115.mp3] κεφάλαιο 116/ρις[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-116.mp3]
κεφάλαιο 117/ριζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-117.mp3] κεφάλαιο 118/ριη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-118.mp3]
κεφάλαιο 119/ριθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-119.mp3] κεφάλαιο 120/ρκ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-120.mp3]
κεφάλαιο 121/ρκα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-121.mp3] κεφάλαιο 122/ρκβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-122.mp3]
κεφάλαιο 123/ρκγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-123.mp3] κεφάλαιο 124/ρκδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-124.mp3]
κεφάλαιο 125/ρκε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-125.mp3] κεφάλαιο 126/ρκς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-126.mp3]
κεφάλαιο 127/ρκζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-127.mp3] κεφάλαιο 128/ρκη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-128.mp3]
κεφάλαιο 129/ρκθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-129.mp3] κεφάλαιο 130/ρλ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-130.mp3]
κεφάλαιο 131/ρλα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-131.mp3] κεφάλαιο 132/ρλβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-132.mp3]
κεφάλαιο 133/ρλγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-133.mp3] κεφάλαιο 134/ρλδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-134.mp3]
κεφάλαιο 135/ρλε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-135.mp3] κεφάλαιο 136/ρλς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-136.mp3]
κεφάλαιο 137/ρλζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-137.mp3] κεφάλαιο 138/ρλη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-138.mp3]
κεφάλαιο 139/ρλθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-139.mp3] κεφάλαιο 140/ρμ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-140.mp3]
κεφάλαιο 141/ρμα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-141.mp3] κεφάλαιο 142/ρμβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-142.mp3]
κεφάλαιο 143/ρμγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-143.mp3] κεφάλαιο 144/ρμδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-144.mp3]
κεφάλαιο 145/ρμε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-145.mp3] κεφάλαιο 146/ρμς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-146.mp3]
κεφάλαιο 147/ρμζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-147.mp3] κεφάλαιο 148/ρμη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-148.mp3]
κεφάλαιο 149/ρμθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-149.mp3] κεφάλαιο 150/ρν[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-150.mp3]
 

Ακούστε τούς Ψαλμούς 1 έως 50

Ακούστε τους Ψαλμούς 51 έως 100

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ