ΨΑΛΜΟΙ (από 51 έως 100) – mp3

Ακούστε το βιβλίο των Ψαλμών / Ψαλμοί από 51 έως 100.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

 

κεφάλαιο 51/να[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-051.mp3] κεφάλαιο 52/νβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-052.mp3]
κεφάλαιο 53/νγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-053.mp3] κεφάλαιο 54/νδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-054.mp3]
κεφάλαιο 55/νε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-055.mp3] κεφάλαιο 56/νς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-056.mp3]
κεφάλαιο 57/νζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-057.mp3] κεφάλαιο 58/νη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-058.mp3]
κεφάλαιο 59/νθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-059.mp3] κεφάλαιο 60/ξ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-060.mp3]
κεφάλαιο 61/ξα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-061.mp3] κεφάλαιο 62/ξβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-062.mp3]
κεφάλαιο 63/ξγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-063.mp3] κεφάλαιο 64/ξδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-064.mp3]
κεφάλαιο 65/ξ4[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-065.mp3] κεφάλαιο 66/ξς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-066.mp3]
κεφάλαιο 67/ξζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-067.mp3] κεφάλαιο 68/ξη [audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-068.mp3]
κεφάλαιο 69/ξθ [audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-069.mp3] κεφάλαιο 70/ο[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-070.mp3]
κεφάλαιο 71/οα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-071.mp3] κεφάλαιο 72/οβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-072.mp3]
κεφάλαιο 73/ογ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-073.mp3] κεφάλαιο 74/οδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-074.mp3]
κεφάλαιο 75/οε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-075.mp3] κεφάλαιο 76/ος[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-076.mp3]
κεφάλαιο 77/οζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-077.mp3] κεφάλαιο 78/οη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-078.mp3]
κεφάλαιο 79/οθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-079.mp3] κεφάλαιο 80/π[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-080.mp3]
κεφάλαιο 81/πα[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-081.mp3] κεφάλαιο 82/πβ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-082.mp3]
κεφάλαιο 83/πγ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-083.mp3] κεφάλαιο 84/πδ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-084.mp3]
κεφάλαιο 85/πε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-085.mp3] κεφάλαιο 86/πς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-086.mp3]
κεφάλαιο 87/πζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-087.mp3] κεφάλαιο 88/πη[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-088.mp3]
κεφάλαιο 89/πθ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-089.mp3] κεφάλαιο 90/~[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-090.mp3]
κεφάλαιο 91/~α[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-091.mp3] κεφάλαιο 92/~β[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-092.mp3]
κεφάλαιο 93/~γ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-093.mp3] κεφάλαιο 94/~δ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-094.mp3]
κεφάλαιο 95/~ε[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-095.mp3] κεφάλαιο 96/~ς[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-096.mp3]
κεφάλαιο 97/~ζ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-097.mp3] κεφάλαιο 98/~η[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-098.mp3]
κεφάλαιο 99/~θ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-099.mp3] κεφάλαιο 100/ρ[audio:http://sporeas.com/audio/19-Psalms-110.mp3]

 

Ακούστε τούς Ψαλμούς 1 έως 50

Ακούστε τους Ψαλμούς 101 έως 150

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ